Back to Eki.mv
ވ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
49.14% / 801
829 / 50.86%
32
ބާތިލް ވޯޓް
6 / 6
ގުނުނު ފޮށި
1,662
ވޯޓް ލީ
1,855
ޖުމްލަ ވޯޓުލެވޭ
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ވ. އަތޮޅު، މާލެ-1
JT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
226 / 52.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
189 / 44.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
490
ވޯޓު ލީ -
427
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ވ. ފުލިދޫ-1
J01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
144 / 48.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
147 / 49.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
322
ވޯޓު ލީ -
295
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ވ. ތިނަދޫ-1
J01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
40 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
38 / 47.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
91
ވޯޓު ލީ -
80
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ވ. ފެލިދޫ-1
J01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
115 / 35.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
212 / 64.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
371
ވޯޓު ލީ -
328
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ވ. ކެޔޮދޫ-1
J02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
232 / 52.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
196 / 44.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
476
ވޯޓު ލީ -
440
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ވ. ރަކީދޫ-1
J02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
44 / 47.83%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
47 / 51.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
105
ވޯޓު ލީ -
92
ބާތިލު ވޯޓް -
1