Back to Eki.mv
ތ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
45.48% / 3,987
4,780 / 54.52%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-5
NT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
240 / 48.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
238 / 48.08%
ވޯޓު ލެވޭ -
556
ވޯޓު ލީ -
495
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-4
NT.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
307 / 43.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
377 / 53.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
775
ވޯޓު ލީ -
705
ބާތިލު ވޯޓް -
21
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-3
NT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
358 / 47.42%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
372 / 49.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
833
ވޯޓު ލީ -
755
ބާތިލު ވޯޓް -
25
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-2
NT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
318 / 44.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
358 / 50.64%
ވޯޓު ލެވޭ -
839
ވޯޓު ލީ -
707
ބާތިލު ވޯޓް -
31
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-1
NT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
204 / 46.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
230 / 52.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
489
ވޯޓު ލީ -
441
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ތ. އޮމަދޫ-1
N03.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
134 / 51.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
125 / 48.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
302
ވޯޓު ލީ -
259
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ތ. ތިމަރަފުށި-1
N02.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
199 / 68.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
78 / 26.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
369
ވޯޓު ލީ -
290
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ތ. ކިނބިދޫ-1
N03.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
178 / 43.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
213 / 51.95%
ވޯޓު ލެވޭ -
449
ވޯޓު ލީ -
410
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ތ. ވޭމަންޑޫ-1
N02.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
250 / 36.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
419 / 61.98%
ވޯޓު ލެވޭ -
728
ވޯޓު ލީ -
676
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ތ. ތިމަރަފުށި-3
N02.10.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
79 / 41.80%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
110 / 58.20%
ވޯޓު ލެވޭ -
249
ވޯޓު ލީ -
189
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ތ. ތިމަރަފުށި-2
N02.10.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
51 / 40.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
66 / 51.97%
ވޯޓު ލެވޭ -
179
ވޯޓު ލީ -
127
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ތ. ބުރުނި-1
N01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
89 / 41.78%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
124 / 58.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
233
ވޯޓު ލީ -
213
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ތ. ގާދިއްފުށި-1
N04.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
65 / 35.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
116 / 63.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
199
ވޯޓު ލީ -
184
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ތ. ހިރިލަންދޫ-1
N03.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
350 / 55.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
279 / 43.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
696
ވޯޓު ލީ -
636
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ތ. ވަންދޫ-1
N03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
128 / 45.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
148 / 53.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
290
ވޯޓު ލީ -
279
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ތ. ކަނޑޫދޫ-1
N03.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
115 / 45.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
131 / 51.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
266
ވޯޓު ލީ -
254
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ތ. ގުރައިދޫ-2
N04.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
111 / 27.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
291 / 72.03%
ވޯޓު ލެވޭ -
434
ވޯޓު ލީ -
404
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ތ. ގުރައިދޫ-1
N04.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
108 / 24.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
334 / 74.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
497
ވޯޓު ލީ -
447
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ތ. ދިޔަމިގިލި-1
N04.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
219 / 53.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
191 / 46.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
425
ވޯޓު ލީ -
412
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ތ. މަޑިފުށި-1
N01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
194 / 41.36%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
275 / 58.64%
ވޯޓު ލެވޭ -
543
ވޯޓު ލީ -
469
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ތ. ވިލުފުށި-2
N01.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
143 / 47.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
157 / 51.82%
ވޯޓު ލެވޭ -
343
ވޯޓު ލީ -
303
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ތ. ވިލުފުށި-1
N01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
147 / 48.84%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
148 / 49.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
355
ވޯޓު ލީ -
301
ބާތިލު ވޯޓް -
6