Back to Eki.mv
ށ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
46.29% / 4,744
5,504 / 53.71%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-5
CT.3.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
179 / 49.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
179 / 49.31%
ވޯޓު ލެވޭ -
405
ވޯޓު ލީ -
363
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-4
CT.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
160 / 37.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
267 / 62.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
504
ވޯޓު ލީ -
427
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3
CT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
224 / 47.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
230 / 49.25%
ވޯޓު ލެވޭ -
502
ވޯޓު ލީ -
467
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2
CT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
192 / 36.92%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
311 / 59.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
583
ވޯޓު ލީ -
520
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1
CT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
256 / 40.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
376 / 58.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
718
ވޯޓު ލީ -
638
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ޖޭޑަބްލިޔު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ށ. ވަގަރު)
Z03.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
21 / 40.38%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
30 / 57.69%
ވޯޓު ލެވޭ -
61
ވޯޓު ލީ -
52
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ށ. ކޮމަންޑޫ-2
C03.11.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
147 / 51.76%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
127 / 44.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
300
ވޯޓު ލީ -
284
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ށ. މިލަންދޫ-2
C02.14.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
388 / 52.29%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
350 / 47.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
782
ވޯޓު ލީ -
742
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ށ. މިލަންދޫ-1
C02.14.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
285 / 47.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
312 / 51.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
647
ވޯޓު ލީ -
606
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ށ. ފުނަދޫ-2
C04.13.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
167 / 28.40%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
407 / 69.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
698
ވޯޓު ލީ -
588
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ށ. ފުނަދޫ-1
C04.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
182 / 29.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
420 / 67.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
717
ވޯޓު ލީ -
621
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ށ. މާއުނގޫދޫ-1
C04.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
272 / 49.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
276 / 49.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
604
ވޯޓު ލީ -
555
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ށ. ކޮމަންޑޫ-1
C03.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
166 / 48.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
172 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
393
ވޯޓު ލީ -
344
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ށ. ކަނޑިތީމު-1
C01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
256 / 40.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
376 / 58.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
745
ވޯޓު ލީ -
638
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ށ. ޅައިމަގު-1
C04.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
211 / 60.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
124 / 35.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
395
ވޯޓު ލީ -
347
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ށ. މަރޮށި-1
C03.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 50.30%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
151 / 45.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
369
ވޯޓު ލީ -
334
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ށ. ނަރުދޫ-1
C02.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
154 / 45.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
354
ވޯޓު ލީ -
336
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ށ. ފޯކައިދޫ-2
C03.07.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
215 / 52.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
196 / 47.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
436
ވޯޓު ލީ -
412
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ށ. ފޯކައިދޫ-1
C03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
240 / 51.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
221 / 47.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
495
ވޯޓު ލީ -
465
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ށ. ބިލެތްފަހި-1
C01.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
90 / 29.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
212 / 68.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
338
ވޯޓު ލީ -
310
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ށ. ފީވައް-1
C02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
180 / 43.90%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
230 / 56.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
461
ވޯޓު ލީ -
410
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ށ. ފޭދޫ-1
C01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
230 / 50.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
201 / 44.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
558
ވޯޓު ލީ -
454
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ށ. ގޮއިދޫ-1
C01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
189 / 58.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
129 / 40.19%
ވޯޓު ލެވޭ -
344
ވޯޓު ލީ -
321
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ށ. ނޫމަރާ-1
C01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
158 / 70.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
53 / 23.66%
ވޯޓު ލެވޭ -
265
ވޯޓު ލީ -
224
ބާތިލު ވޯޓް -
13