Back to Eki.mv
ސ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
54.11% / 9,653
8,185 / 45.89%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-9
ST.7.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
359 / 49.45%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
344 / 47.38%
ވޯޓު ލެވޭ -
818
ވޯޓު ލީ -
726
ބާތިލު ވޯޓް -
23
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-8
ST.6.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
331 / 56.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
236 / 40.62%
ވޯޓު ލެވޭ -
675
ވޯޓު ލީ -
581
ބާތިލު ވޯޓް -
14
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-7
ST.5.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
316 / 53.20%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
262 / 44.11%
ވޯޓު ލެވޭ -
692
ވޯޓު ލީ -
594
ބާތިލު ވޯޓް -
16
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-6
ST.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
298 / 44.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
355 / 53.14%
ވޯޓު ލެވޭ -
765
ވޯޓު ލީ -
668
ބާތިލު ވޯޓް -
15
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-5
ST.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 46.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
260 / 50.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
593
ވޯޓު ލީ -
516
ބާތިލު ވޯޓް -
18
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-4
ST.2.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
282 / 51.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
250 / 45.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
603
ވޯޓު ލީ -
551
ބާތިލު ވޯޓް -
19
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-3
ST.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 49.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
223 / 46.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
531
ވޯޓު ލީ -
479
ބާތިލު ވޯޓް -
18
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-2
ST.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
241 / 45.39%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
276 / 51.98%
ވޯޓު ލެވޭ -
584
ވޯޓު ލީ -
531
ބާތިލު ވޯޓް -
14
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-1
ST.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
330 / 52.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
280 / 44.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
688
ވޯޓު ލީ -
626
ބާތިލު ވޯޓް -
16
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-11
S06.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
180 / 56.60%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
122 / 38.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
649
ވޯޓު ލީ -
318
ބާތިލު ވޯޓް -
16
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-10
S05.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
335 / 47.32%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
356 / 50.28%
ވޯޓު ލެވޭ -
748
ވޯޓު ލީ -
708
ބާތިލު ވޯޓް -
17
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-12
S06.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
317 / 69.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
124 / 27.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
542
ވޯޓު ލީ -
453
ބާތިލު ވޯޓް -
12
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-13
S06.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
247 / 59.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
159 / 38.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
526
ވޯޓު ލީ -
418
ބާތިލު ވޯޓް -
12
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-14
S06.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
241 / 59.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
156 / 38.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
492
ވޯޓު ލީ -
402
ބާތިލު ވޯޓް -
5
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-15
S06.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
402 / 60.36%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
251 / 37.69%
ވޯޓު ލެވޭ -
795
ވޯޓު ލީ -
666
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އައްޑޫ، މީދޫ-1
S07.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
176 / 45.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
191 / 48.97%
ވޯޓު ލެވޭ -
441
ވޯޓު ލީ -
390
ބާތިލު ވޯޓް -
23
އައްޑޫ، މީދޫ-2
S07.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 44.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
192 / 50.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
444
ވޯޓު ލީ -
377
ބާތިލު ވޯޓް -
17
އައްޑޫ، މީދޫ-3
S07.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
178 / 44.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
225 / 55.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
470
ވޯޓު ލީ -
403
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-1
S07.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
208 / 50.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
189 / 45.99%
ވޯޓު ލެވޭ -
472
ވޯޓު ލީ -
411
ބާތިލު ވޯޓް -
14
އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-2
S07.2.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
229 / 58.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
149 / 38.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
457
ވޯޓު ލީ -
390
ބާތިލު ވޯޓް -
12
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-9
S05.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
279 / 60.92%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
162 / 35.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
545
ވޯޓު ލީ -
458
ބާތިލު ވޯޓް -
17
އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-2
S01.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
95 / 36.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
154 / 59.46%
ވޯޓު ލެވޭ -
306
ވޯޓު ލީ -
259
ބާތިލު ވޯޓް -
10
އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-1
S01.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
84 / 34.43%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
153 / 62.70%
ވޯޓު ލެވޭ -
292
ވޯޓު ލީ -
244
ބާތިލު ވޯޓް -
7
އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-3
S01.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
84 / 34.29%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
153 / 62.45%
ވޯޓު ލެވޭ -
398
ވޯޓު ލީ -
245
ބާތިލު ވޯޓް -
8
އައްޑޫ، ފޭދޫ-1
S02.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
190 / 46.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
218 / 52.78%
ވޯޓު ލެވޭ -
485
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
5
އައްޑޫ، ފޭދޫ-2
S02.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
190 / 47.86%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
199 / 50.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
479
ވޯޓު ލީ -
397
ބާތިލު ވޯޓް -
8
އައްޑޫ، ފޭދޫ-3
S02.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
204 / 43.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
248 / 53.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
546
ވޯޓު ލީ -
465
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އައްޑޫ، ފޭދޫ-4
S02.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
256 / 51.20%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
229 / 45.80%
ވޯޓު ލެވޭ -
564
ވޯޓު ލީ -
500
ބާތިލު ވޯޓް -
15
އައްޑޫ، ފޭދޫ-5
S02.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
207 / 53.21%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
167 / 42.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
459
ވޯޓު ލީ -
389
ބާތިލު ވޯޓް -
15
އައްޑޫ، މަރަދޫ-1
S03.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
370 / 64.24%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
206 / 35.76%
ވޯޓު ލެވޭ -
703
ވޯޓު ލީ -
576
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އައްޑޫ، މަރަދޫ-2
S03.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
237 / 56.43%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
154 / 36.67%
ވޯޓު ލެވޭ -
508
ވޯޓު ލީ -
420
ބާތިލު ވޯޓް -
29
އައްޑޫ، މަރަދޫ-3
S03.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
227 / 48.50%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
223 / 47.65%
ވޯޓު ލެވޭ -
631
ވޯޓު ލީ -
468
ބާތިލު ވޯޓް -
18
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-1
S04.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
349 / 55.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
270 / 42.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
771
ވޯޓު ލީ -
629
ބާތިލު ވޯޓް -
10
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2
S04.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
289 / 55.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
221 / 42.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
637
ވޯޓު ލީ -
521
ބާތިލު ވޯޓް -
11
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-3
S04.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
169 / 51.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
142 / 43.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
424
ވޯޓު ލީ -
327
ބާތިލު ވޯޓް -
16
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-4
S04.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
235 / 65.64%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
116 / 32.40%
ވޯޓު ލެވޭ -
454
ވޯޓު ލީ -
358
ބާތިލު ވޯޓް -
7
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-5
S04.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
190 / 61.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
103 / 33.44%
ވޯޓު ލެވޭ -
384
ވޯޓު ލީ -
308
ބާތިލު ވޯޓް -
15
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-6
S05.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
239 / 64.77%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
130 / 35.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
464
ވޯޓު ލީ -
369
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-7
S05.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
217 / 52.04%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
178 / 42.69%
ވޯޓު ލެވޭ -
504
ވޯޓު ލީ -
417
ބާތިލު ވޯޓް -
22
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-8
S05.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
228 / 56.44%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
159 / 39.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
502
ވޯޓު ލީ -
404
ބާތިލު ވޯޓް -
17