Back to Eki.mv
ރ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
45.03% / 5,897
7,199 / 54.97%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-6
ET.5.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
255 / 44.89%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
295 / 51.94%
ވޯޓު ލެވޭ -
649
ވޯޓު ލީ -
568
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-5
ET.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
317 / 45.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
366 / 51.99%
ވޯޓު ލެވޭ -
783
ވޯޓު ލީ -
704
ބާތިލު ވޯޓް -
21
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4
ET.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 34.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
431 / 62.92%
ވޯޓު ލެވޭ -
777
ވޯޓު ލީ -
685
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-3
ET.2.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
177 / 36.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
292 / 60.96%
ވޯޓު ލެވޭ -
585
ވޯޓު ލީ -
479
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2
ET.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
176 / 42.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
227 / 54.96%
ވޯޓު ލެވޭ -
460
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1
ET.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
315 / 47.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
329 / 50.08%
ވޯޓު ލެވޭ -
723
ވޯޓު ލީ -
657
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އިންޓަރ ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު (ރ. މާމުނަގައު)
Z13.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
28 / 48.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
30 / 51.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
65
ވޯޓު ލީ -
58
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ދިގަލި މޯލްޑިވްސް(ރ. ދިގަލި)
Z09.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
35 / 48.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
33 / 45.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
81
ވޯޓު ލީ -
72
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން (ރ. އުތުރުމާފަރު)
Z10.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
17 / 36.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
28 / 59.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
51
ވޯޓު ލީ -
47
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ހެރިޓަންސް އާރަށް (ރ. އާރަށް)
Z12.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
8 / 18.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
32 / 72.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
50
ވޯޓު ލީ -
44
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ޖޯލި މޯލްޑިވްސް (ރ. މުރަވަންދޫ)
Z16.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
47 / 51.65%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
41 / 45.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
100
ވޯޓު ލީ -
91
ބާތިލު ވޯޓް -
3
އަމާރި ރާޔާ މޯލްޑިވްސް (ރ.ކުޑަކުރަތު)
Z81.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
14 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
14 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
36
ވޯޓު ލީ -
28
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ރ. މަޑުއްވަރި-2
E05.11.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
218 / 48.34%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
219 / 48.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
534
ވޯޓު ލީ -
451
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ރ. ކިނޮޅަސް-1
E04.15.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
218 / 77.30%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
52 / 18.44%
ވޯޓު ލެވޭ -
302
ވޯޓު ލީ -
282
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ރ. ފައިނު-1
E04.14.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
112 / 41.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
154 / 57.46%
ވޯޓު ލެވޭ -
279
ވޯޓު ލީ -
268
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ރ. މީދޫ-2
E05.13.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
126 / 41.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
167 / 54.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
541
ވޯޓު ލީ -
305
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ރ. މީދޫ-1
E05.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
124 / 25.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
346 / 70.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
898
ވޯޓު ލީ -
488
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ރ. އިނގުރައިދޫ-2
E04.12.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
129 / 40.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
180 / 56.07%
ވޯޓު ލެވޭ -
558
ވޯޓު ލީ -
321
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ރ. އިނގުރައިދޫ-1
E04.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
129 / 40.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
180 / 56.07%
ވޯޓު ލެވޭ -
386
ވޯޓު ލީ -
321
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ރ. މަޑުއްވަރި-1
E05.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
218 / 48.34%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
219 / 48.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
813
ވޯޓު ލީ -
451
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ރ. އިންނަމާދޫ-1
E04.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
247 / 55.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
174 / 39.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
468
ވޯޓު ލީ -
442
ބާތިލު ވޯޓް -
21
ރ. ރަސްމާދޫ-1
E04.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
218 / 55.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
170 / 43.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
420
ވޯޓު ލީ -
395
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ރ. އަލިފުށި-2
E01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
92 / 44.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
104 / 50.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
233
ވޯޓު ލީ -
205
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ރ. އަލިފުށި-1
E01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
170 / 51.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
153 / 46.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
357
ވޯޓު ލީ -
329
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ރ. އަލިފުށި-3
E01.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
162 / 39.23%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
242 / 58.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
455
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ރ. ވާދޫ-1
E01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
133 / 48.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
131 / 47.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
303
ވޯޓު ލީ -
274
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ރ. ރަސްގެތީމު-1
E01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
170 / 51.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
153 / 46.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
408
ވޯޓު ލީ -
329
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ރ. އަނގޮޅިތީމު-1
E01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
123 / 51.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
101 / 42.44%
ވޯޓު ލެވޭ -
255
ވޯޓު ލީ -
238
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1
E02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
166 / 39.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
246 / 58.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
490
ވޯޓު ލީ -
424
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ރ. ހުޅުދުއްފާރު-2
E02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
110 / 36.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
163 / 54.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
363
ވޯޓު ލީ -
299
ބާތިލު ވޯޓް -
26
ރ. އުނގޫފާރު-1
E02.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
190 / 34.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
343 / 62.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
609
ވޯޓު ލީ -
549
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ރ. އުނގޫފާރު-2
E02.06.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
213 / 48.52%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
213 / 48.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
488
ވޯޓު ލީ -
439
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ރ. ދުވާފަރު-1
E03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
174 / 33.85%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
340 / 66.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
631
ވޯޓު ލީ -
514
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ރ. ދުވާފަރު-2
E03.07.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
193 / 45.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
230 / 54.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
537
ވޯޓު ލީ -
423
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ރ. ދުވާފަރު-3
E03.07.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
193 / 41.24%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
256 / 54.70%
ވޯޓު ލެވޭ -
540
ވޯޓު ލީ -
468
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ރ. ދުވާފަރު-4
E03.07.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
186 / 38.04%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
272 / 55.62%
ވޯޓު ލެވޭ -
590
ވޯޓު ލީ -
489
ބާތިލު ވޯޓް -
31
ރ. މާކުރަތު-1
E02.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
256 / 45.71%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
273 / 48.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
649
ވޯޓު ލީ -
560
ބާތިލު ވޯޓް -
31