Back to Eki.mv
ނ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
46.24% / 4,591
5,337 / 53.76%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ނ. އަތޮޅު، މާލެ-4
DT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
248 / 43.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
314 / 54.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
646
ވޯޓު ލީ -
575
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ނ. އަތޮޅު، މާލެ-3
DT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
314 / 45.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
349 / 51.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
749
ވޯޓު ލީ -
683
ބާތިލު ވޯޓް -
20
ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2
DT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 43.83%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
270 / 49.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
642
ވޯޓު ލީ -
543
ބާތިލު ވޯޓް -
35
ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1
DT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
173 / 45.89%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
189 / 50.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
430
ވޯޓު ލީ -
377
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ރޮބިންސަން ނޫނު (ނ. އޮރިވަރު)
Z08.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
17 / 51.52%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
16 / 48.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
42
ވޯޓު ލީ -
33
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި މޯލްޑިވްސް (ނ. މެދަފުށި)
Z06.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
25 / 34.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
45 / 62.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
79
ވޯޓު ލީ -
72
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ސިޔާމް ވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް (ނ. ދިގުރަށް)
Z05.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
67 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
62 / 46.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
145
ވޯޓު ލީ -
134
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ޝެވަލް ބްލޯންކް ރަންދެލި (ރަންދެލި)
Z04.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
59 / 66.29%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
30 / 33.71%
ވޯޓު ލެވޭ -
95
ވޯޓު ލީ -
89
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ނ. ހޮޅުދޫ-2
D04.11.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
163 / 35.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
294 / 63.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
537
ވޯޓު ލީ -
464
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ނ. ވެލިދޫ-3
D03.13.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
144 / 41.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
192 / 54.70%
ވޯޓު ލެވޭ -
489
ވޯޓު ލީ -
351
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ނ. ވެލިދޫ-2
D03.13.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
180 / 43.37%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
220 / 53.01%
ވޯޓު ލެވޭ -
464
ވޯޓު ލީ -
415
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ނ. ވެލިދޫ-1
D03.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
143 / 42.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
172 / 51.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
378
ވޯޓު ލީ -
334
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ނ. ފޮއްދޫ-1
D03.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
91 / 45.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
103 / 51.76%
ވޯޓު ލެވޭ -
219
ވޯޓު ލީ -
199
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ނ. ހެނބަދޫ-1
D01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 39.58%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
226 / 58.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
449
ވޯޓު ލީ -
384
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ނ. ހޮޅުދޫ-1
D04.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
224 / 45.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
272 / 54.84%
ވޯޓު ލެވޭ -
567
ވޯޓު ލީ -
496
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ނ. މަނަދޫ-2
D02.10.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
242 / 41.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
307 / 52.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
637
ވޯޓު ލީ -
588
ބާތިލު ވޯޓް -
39
ނ. މަނަދޫ-1
D02.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
176 / 46.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
193 / 51.19%
ވޯޓު ލެވޭ -
428
ވޯޓު ލީ -
377
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ނ. މަގޫދޫ-1
D04.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
109 / 48.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
111 / 49.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
230
ވޯޓު ލީ -
224
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ނ. މިލަދޫ-1
D04.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
349 / 56.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
254 / 41.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
655
ވޯޓު ލީ -
617
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ނ. ޅޮހި-1
D03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
186 / 47.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
209 / 52.91%
ވޯޓު ލެވޭ -
467
ވޯޓު ލީ -
395
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ނ. މާފަރު-1
D02.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
240 / 43.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
306 / 54.84%
ވޯޓު ލެވޭ -
643
ވޯޓު ލީ -
558
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ނ. ލަންދޫ-1
D02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
248 / 49.11%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
243 / 48.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
530
ވޯޓު ލީ -
505
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ނ. ކުޑަފަރި-1
D01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 39.58%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
226 / 58.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
434
ވޯޓު ލީ -
384
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ނ. މާޅެންދޫ-1
D01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
195 / 41.94%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
258 / 55.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
502
ވޯޓު ލީ -
465
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2
D01.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
247 / 50.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
228 / 47.01%
ވޯޓު ލެވޭ -
524
ވޯޓު ލީ -
485
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1
D01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
209 / 45.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
248 / 54.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
516
ވޯޓު ލީ -
457
ބާތިލު ވޯޓް -
0