Back to Eki.mv
މާލެ ސިޓީ ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
44.95% / 22,220
27,210 / 55.05%
1,981
ބާތިލް ވޯޓް
104 / 104
ގުނުނު ފޮށި
51,411
ވޯޓް ލީ
63,454
ޖުމްލަ ވޯޓުލެވޭ
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
މާލޭރައްޔިތުން - 7
TT.1.7
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
132 / 39.05%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
182 / 53.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
355
ވޯޓު ލީ -
338
ބާތިލު ވޯޓް -
24
މާލޭރައްޔިތުން - 8
TT.1.8
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
205 / 39.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
295 / 57.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
550
ވޯޓު ލީ -
516
ބާތިލު ވޯޓް -
16
މާލޭރައްޔިތުން - 9
TT.1.9
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
144 / 32.36%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
290 / 65.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
479
ވޯޓު ލީ -
445
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-16
YT.0.16
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
239 / 46.32%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
270 / 52.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
591
ވޯޓު ލީ -
516
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-17
YT.0.17
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
240 / 30.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
513 / 65.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
855
ވޯޓު ލީ -
784
ބާތިލު ވޯޓް -
31
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-18
YT.0.38
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
159 / 34.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
290 / 62.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
499
ވޯޓު ލީ -
466
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-19
YT.0.39
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
147 / 33.49%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
274 / 62.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
435
ވޯޓު ލީ -
439
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-20
YT.0.20
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
155 / 32.49%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
307 / 64.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
517
ވޯޓު ލީ -
477
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-21
YT.0.40
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
177 / 30.78%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
371 / 64.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
642
ވޯޓު ލީ -
575
ބާތިލު ވޯޓް -
27
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-25
YT.0.25
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
167 / 29.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
394 / 68.64%
ވޯޓު ލެވޭ -
621
ވޯޓު ލީ -
574
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-29
YT.0.29
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
257 / 40.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
360 / 56.96%
ވޯޓު ލެވޭ -
698
ވޯޓު ލީ -
632
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1
YT.0.33
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
183 / 43.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
220 / 51.89%
ވޯޓު ލެވޭ -
479
ވޯޓު ލީ -
424
ބާތިލު ވޯޓް -
21
ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-2
YT.0.36
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
135 / 37.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
210 / 57.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
425
ވޯޓު ލީ -
363
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-3
YT.0.35
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
263 / 37.84%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
413 / 59.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
819
ވޯޓު ލީ -
695
ބާތިލު ވޯޓް -
19
މާލޭރައްޔިތުން - 6
TT.1.6
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 26.53%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
406 / 70.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
595
ވޯޓު ލީ -
573
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1
YT.0.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
244 / 47.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
254 / 49.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
660
ވޯޓު ލީ -
514
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2
YT.0.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
313 / 47.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
328 / 50.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
770
ވޯޓު ލީ -
653
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-3
YT.0.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
199 / 44.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
240 / 53.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
486
ވޯޓު ލީ -
446
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-4
YT.0.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
147 / 33.49%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
274 / 62.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
501
ވޯޓު ލީ -
439
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-5
YT.0.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
140 / 34.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
233 / 57.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
472
ވޯޓު ލީ -
406
ބާތިލު ވޯޓް -
33
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-6
YT.0.37
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
123 / 27.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
318 / 70.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
498
ވޯޓު ލީ -
454
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-7
YT.0.7
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
235 / 50.21%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
233 / 49.79%
ވޯޓު ލެވޭ -
534
ވޯޓު ލީ -
468
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-8
YT.0.8
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
177 / 36.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
292 / 60.96%
ވޯޓު ލެވޭ -
564
ވޯޓު ލީ -
479
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-9
YT.0.9
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
236 / 46.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
260 / 51.18%
ވޯޓު ލެވޭ -
585
ވޯޓު ލީ -
508
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-10
YT.0.10
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
269 / 46.30%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
304 / 52.32%
ވޯޓު ލެވޭ -
679
ވޯޓު ލީ -
581
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-11
YT.0.11
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
59 / 40.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
83 / 57.64%
ވޯޓު ލެވޭ -
386
ވޯޓު ލީ -
144
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-12
YT.0.12
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
140 / 32.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
282 / 65.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
485
ވޯޓު ލީ -
433
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-13
YT.0.13
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
277 / 35.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
476 / 61.74%
ވޯޓު ލެވޭ -
871
ވޯޓު ލީ -
771
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-14
YT.0.14
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
169 / 45.80%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
194 / 52.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
411
ވޯޓު ލީ -
369
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-15
YT.0.15
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
206 / 47.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
225 / 51.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
511
ވޯޓު ލީ -
437
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ހުޅުމާލެ ޖަލު
X01.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
84 / 33.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
147 / 59.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
268
ވޯޓު ލީ -
249
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ވިލިމާލެ-5
T13.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
73 / 35.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
129 / 62.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
278
ވޯޓު ލީ -
208
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ހެންވޭރުހުޅަނގު-1
T14.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
214 / 42.38%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
272 / 53.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
677
ވޯޓު ލީ -
505
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ހެންވޭރުހުޅަނގު-2
T14.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
203 / 35.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
339 / 59.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
737
ވޯޓު ލީ -
571
ބާތިލު ވޯޓް -
29
ހެންވޭރުހުޅަނގު-3
T14.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
237 / 46.75%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
250 / 49.31%
ވޯޓު ލެވޭ -
707
ވޯޓު ލީ -
507
ބާތިލު ވޯޓް -
20
ހެންވޭރުހުޅަނގު-4
T14.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
156 / 42.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
209 / 57.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
436
ވޯޓު ލީ -
365
ބާތިލު ވޯޓް -
0
މައްޗަންގޮޅި މެދު-1
T15.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
271 / 48.05%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
270 / 47.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
737
ވޯޓު ލީ -
564
ބާތިލު ވޯޓް -
23
މައްޗަންގޮޅީ މެދު-2
T15.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
270 / 43.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
327 / 52.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
791
ވޯޓު ލީ -
619
ބާތިލު ވޯޓް -
22
މައްޗަންގޮޅި މެދު-3
T15.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 50.42%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
205 / 43.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
698
ވޯޓު ލީ -
472
ބާތިލު ވޯޓް -
29
މައްޗަންގޮޅި މެދު-4
T15.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
130 / 36.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
204 / 56.51%
ވޯޓު ލެވޭ -
427
ވޯޓު ލީ -
361
ބާތިލު ވޯޓް -
27
މާލޭރައްޔިތުން - 4
TT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
138 / 30.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 66.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
578
ވޯޓު ލީ -
453
ބާތިލު ވޯޓް -
15
މާލޭރައްޔިތުން - 5
TT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
193 / 39.96%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
276 / 57.14%
ވޯޓު ލެވޭ -
545
ވޯޓު ލީ -
483
ބާތިލު ވޯޓް -
14
މާފަންނުއުތުރު-4
T09.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
295 / 49.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
284 / 47.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
770
ވޯޓު ލީ -
598
ބާތިލު ވޯޓް -
19
މާފަންނުއުތުރު-5
T09.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
263 / 49.07%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
255 / 47.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
707
ވޯޓު ލީ -
536
ބާތިލު ވޯޓް -
18
މާފަންނުހުޅަނގު-1
T10.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
242 / 47.27%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
251 / 49.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
621
ވޯޓު ލީ -
512
ބާތިލު ވޯޓް -
19
މާފަންނުހުޅަނގު-2
T10.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
242 / 47.27%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
251 / 49.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
676
ވޯޓު ލީ -
512
ބާތިލު ވޯޓް -
19
މާފަންނުހުޅަނގު-3
T10.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
290 / 50.35%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
258 / 44.79%
ވޯޓު ލެވޭ -
752
ވޯޓު ލީ -
576
ބާތިލު ވޯޓް -
28
މާފަންނުހުޅަނގު-4
T10.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
283 / 48.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
286 / 49.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
722
ވޯޓު ލީ -
583
ބާތިލު ވޯޓް -
14
މާފަންނުހުޅަނގު-5
T10.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
204 / 43.22%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
245 / 51.91%
ވޯޓު ލެވޭ -
599
ވޯޓު ލީ -
472
ބާތިލު ވޯޓް -
23
މާފަންނުމެދު-1
T11.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
271 / 50.94%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
235 / 44.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
648
ވޯޓު ލީ -
532
ބާތިލު ވޯޓް -
26
މާފަންނުމެދު-2
T11.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
232 / 45.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
269 / 52.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
691
ވޯޓު ލީ -
514
ބާތިލު ވޯޓް -
13
މާފަންނުމެދު-3
T11.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
214 / 43.58%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
257 / 52.34%
ވޯޓު ލެވޭ -
639
ވޯޓު ލީ -
491
ބާތިލު ވޯޓް -
20
މާފަންނުމެދު-4
T11.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
211 / 42.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
259 / 52.32%
ވޯޓު ލެވޭ -
623
ވޯޓު ލީ -
495
ބާތިލު ވޯޓް -
25
މާފަންނުމެދު-5
T11.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
240 / 43.64%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
280 / 50.91%
ވޯޓު ލެވޭ -
698
ވޯޓު ލީ -
550
ބާތިލު ވޯޓް -
30
މާފަންނުދެކުނު-1
T12.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
234 / 43.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
288 / 53.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
660
ވޯޓު ލީ -
541
ބާތިލު ވޯޓް -
19
މާފަންނުދެކުނު-2
T12.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
231 / 42.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 55.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
637
ވޯޓު ލީ -
544
ބާތިލު ވޯޓް -
13
މާފަންނުދެކުނު-3
T12.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
249 / 43.30%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
306 / 53.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
718
ވޯޓު ލީ -
575
ބާތިލު ވޯޓް -
20
މާފަންނުދެކުނު-4
T12.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
193 / 42.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
256 / 57.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
556
ވޯޓު ލީ -
449
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ވިލިމާލެ-1
T13.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
214 / 45.05%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
242 / 50.95%
ވޯޓު ލެވޭ -
584
ވޯޓު ލީ -
475
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ވިލިމާލެ-2
T13.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
193 / 43.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
235 / 52.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
561
ވޯޓު ލީ -
444
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ވިލިމާލެ-3
T13.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
176 / 42.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
217 / 52.54%
ވޯޓު ލެވޭ -
513
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
20
ވިލިމާލެ-4
T13.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
160 / 42.11%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
204 / 53.68%
ވޯޓު ލެވޭ -
472
ވޯޓު ލީ -
380
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ހުޅުމާލެ-3
T01.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
220 / 42.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
283 / 54.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
702
ވޯޓު ލީ -
520
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ހުޅުމާލެ-4
T01.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
246 / 37.90%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
375 / 57.78%
ވޯޓު ލެވޭ -
738
ވޯޓު ލީ -
649
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ހުޅުމާލެ-5
T01.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
243 / 42.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
306 / 53.68%
ވޯޓު ލެވޭ -
700
ވޯޓު ލީ -
570
ބާތިލު ވޯޓް -
21
މާލޭރައްޔިތުން - 1
TT.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
207 / 66.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
88 / 28.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
697
ވޯޓު ލީ -
311
ބާތިލު ވޯޓް -
16
މާލޭރައްޔިތުން - 2
TT.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
207 / 66.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
88 / 28.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
344
ވޯޓު ލީ -
311
ބާތިލު ވޯޓް -
16
މެދުހެންވޭރު-1
T02.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
248 / 45.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
271 / 50.19%
ވޯޓު ލެވޭ -
683
ވޯޓު ލީ -
540
ބާތިލު ވޯޓް -
21
މެދުހެންވޭރު-2
T02.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
212 / 39.92%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
297 / 55.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
695
ވޯޓު ލީ -
531
ބާތިލު ވޯޓް -
22
މެދުހެންވޭރު-3
T02.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
156 / 42.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
201 / 54.47%
ވޯޓު ލެވޭ -
753
ވޯޓު ލީ -
369
ބާތިލު ވޯޓް -
12
މެދުހެންވޭރު-4
T02.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
230 / 45.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
258 / 50.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
640
ވޯޓު ލީ -
510
ބާތިލު ވޯޓް -
22
ހެންވޭރުދެކުނު-1
T03.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
267 / 45.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
280 / 47.95%
ވޯޓު ލެވޭ -
715
ވޯޓު ލީ -
584
ބާތިލު ވޯޓް -
37
ހެންވޭރުދެކުނު-2
T03.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
261 / 48.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
259 / 48.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
631
ވޯޓު ލީ -
535
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ހެންވޭރުދެކުނު-3
T03.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
282 / 47.32%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
283 / 47.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
731
ވޯޓު ލީ -
596
ބާތިލު ވޯޓް -
31
ހެންވޭރުދެކުނު-4
T03.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
272 / 56.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
189 / 39.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
599
ވޯޓު ލީ -
483
ބާތިލު ވޯޓް -
22
ހެންވޭރުއުތުރު-1
T04.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
208 / 42.02%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
257 / 51.92%
ވޯޓު ލެވޭ -
642
ވޯޓު ލީ -
495
ބާތިލު ވޯޓް -
30
ހެންވޭރުއުތުރު-2
T04.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
219 / 44.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
268 / 53.92%
ވޯޓު ލެވޭ -
614
ވޯޓު ލީ -
497
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ހެންވޭރުއުތުރު-3
T04.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
223 / 46.65%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
205 / 42.89%
ވޯޓު ލެވޭ -
590
ވޯޓު ލީ -
478
ބާތިލު ވޯޓް -
50
ހެންވޭރުއުތުރު-4
T04.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 43.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
180 / 51.58%
ވޯޓު ލެވޭ -
431
ވޯޓު ލީ -
349
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ހެންވޭރުއުތުރު-5
T04.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
151 / 39.32%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
221 / 57.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
457
ވޯޓު ލީ -
384
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ގަލޮޅުއުތުރު-1
T05.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
222 / 44.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
253 / 50.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
695
ވޯޓު ލީ -
503
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ގަލޮޅުއުތުރު-2
T05.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
242 / 49.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
215 / 44.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
660
ވޯޓު ލީ -
486
ބާތިލު ވޯޓް -
29
ގަލޮޅުއުތުރު-3
T05.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
213 / 46.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
222 / 47.95%
ވޯޓު ލެވޭ -
566
ވޯޓު ލީ -
463
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ގަލޮޅުއުތުރު-4
T05.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
328 / 55.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
246 / 41.91%
ވޯޓު ލެވޭ -
767
ވޯޓު ލީ -
587
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ގަލޮޅުއުތުރު-5
T05.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
226 / 45.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
227 / 45.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
639
ވޯޓު ލީ -
496
ބާތިލު ވޯޓް -
43
ގަލޮޅުދެކުނު-1
T06.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
264 / 43.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
310 / 51.58%
ވޯޓު ލެވޭ -
742
ވޯޓު ލީ -
601
ބާތިލު ވޯޓް -
27
ގަލޮޅުދެކުނު-2
T06.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
293 / 47.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
301 / 48.47%
ވޯޓު ލެވޭ -
737
ވޯޓު ލީ -
621
ބާތިލު ވޯޓް -
27
ގަލޮޅުދެކުނު-3
T06.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
282 / 53.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
222 / 42.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
640
ވޯޓު ލީ -
528
ބާތިލު ވޯޓް -
24
ގަލޮޅުދެކުނު-4
T06.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
284 / 45.59%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 48.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
751
ވޯޓު ލީ -
623
ބާތިލު ވޯޓް -
39
ގަލޮޅުދެކުނު-5
T06.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
183 / 42.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
224 / 52.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
512
ވޯޓު ލީ -
429
ބާތިލު ވޯޓް -
22
މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-1
T07.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
280 / 48.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
253 / 44.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
760
ވޯޓު ލީ -
573
ބާތިލު ވޯޓް -
40
މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-2
T07.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
241 / 48.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
254 / 50.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
691
ވޯޓު ލީ -
502
ބާތިލު ވޯޓް -
7
މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-3
T07.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
222 / 44.94%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
260 / 52.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
650
ވޯޓު ލީ -
494
ބާތިލު ވޯޓް -
12
މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-4
T07.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
172 / 37.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
264 / 58.28%
ވޯޓު ލެވޭ -
547
ވޯޓު ލީ -
453
ބާތިލު ވޯޓް -
17
މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-1
T08.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
257 / 46.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
267 / 48.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
458
ވޯޓު ލީ -
547
ބާތިލު ވޯޓް -
23
މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-2
T08.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
241 / 45.22%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
277 / 51.97%
ވޯޓު ލެވޭ -
676
ވޯޓު ލީ -
533
ބާތިލު ވޯޓް -
15
މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-3
T08.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
278 / 52.75%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
218 / 41.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
751
ވޯޓު ލީ -
527
ބާތިލު ވޯޓް -
31
މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-4
T08.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
261 / 44.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
306 / 52.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
743
ވޯޓު ލީ -
587
ބާތިލު ވޯޓް -
20
މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-5
T08.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
53 / 44.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
62 / 52.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
135
ވޯޓު ލީ -
119
ބާތިލު ވޯޓް -
4
މާފަންނުއުތުރު-1
T09.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
252 / 52.50%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
201 / 41.88%
ވޯޓު ލެވޭ -
645
ވޯޓު ލީ -
480
ބާތިލު ވޯޓް -
27
މާފަންނުއުތުރު-2
T09.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
234 / 47.08%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
251 / 50.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
643
ވޯޓު ލީ -
497
ބާތިލު ވޯޓް -
12
މާފަންނުއުތުރު-3
T09.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
186 / 45.04%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
217 / 52.54%
ވޯޓު ލެވޭ -
578
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ހުޅުމާލެ-1
T01.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
244 / 39.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
354 / 57.65%
ވޯޓު ލެވޭ -
722
ވޯޓު ލީ -
614
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ހުޅުމާލެ-2
T01.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
225 / 40.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 54.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
685
ވޯޓު ލީ -
555
ބާތިލު ވޯޓް -
30