Back to Eki.mv
މ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
45.28% / 1,937
2,341 / 54.72%
132
ބާތިލް ވޯޓް
11 / 11
ގުނުނު ފޮށި
4,410
ވޯޓް ލީ
4,876
ޖުމްލަ ވޯޓުލެވޭ
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
މ. އަތޮޅު، މާލެ-1
KT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
225 / 41.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
278 / 51.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
597
ވޯޓު ލީ -
540
ބާތިލު ވޯޓް -
37
މ. އަތޮޅު، މާލެ-2
KT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
233 / 38.83%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
343 / 57.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
666
ވޯޓު ލީ -
600
ބާތިލު ވޯޓް -
24
މ. ރަތްމަންދޫ-1
K01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
52 / 39.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
79 / 59.40%
ވޯޓު ލެވޭ -
147
ވޯޓު ލީ -
133
ބާތިލު ވޯޓް -
2
މ. ވޭވަށް-1
K01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
86 / 47.78%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
92 / 51.11%
ވޯޓު ލެވޭ -
186
ވޯޓު ލީ -
180
ބާތިލު ވޯޓް -
2
މ. މުލައް-1
K02.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
136 / 35.32%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
249 / 64.68%
ވޯޓު ލެވޭ -
443
ވޯޓު ލީ -
385
ބާތިލު ވޯޓް -
0
މ. މުލައް-2
K02.03.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
133 / 33.76%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
242 / 61.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
442
ވޯޓު ލީ -
394
ބާތިލު ވޯޓް -
19
މ. މުލި-1
K01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
205 / 44.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
247 / 53.35%
ވޯޓު ލެވޭ -
531
ވޯޓު ލީ -
463
ބާތިލު ވޯޓް -
11
މ. ނާލާފުށި-1
K02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
170 / 51.52%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
152 / 46.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
350
ވޯޓު ލީ -
330
ބާތިލު ވޯޓް -
8
މ. ކޮޅުފުށި-1
K02.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
246 / 50.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
235 / 48.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
552
ވޯޓު ލީ -
489
ބާތިލު ވޯޓް -
8
މ. ދިއްގަރު-1
K01.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
346 / 52.91%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
298 / 45.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
706
ވޯޓު ލީ -
654
ބާތިލު ވޯޓް -
10
މ. މަޑުއްވަރި-1
K01.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
105 / 43.39%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
126 / 52.07%
ވޯޓު ލެވޭ -
256
ވޯޓު ލީ -
242
ބާތިލު ވޯޓް -
11