Back to Eki.mv
ޅ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
48.10% / 3,731
4,025 / 51.90%
146
ބާތިލް ވޯޓް
19 / 19
ގުނުނު ފޮށި
7,902
ވޯޓް ލީ
9,165
ޖުމްލަ ވޯޓުލެވޭ
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-4
GT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
250 / 49.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
248 / 49.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
556
ވޯޓު ލީ -
503
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-3
GT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
269 / 46.38%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 51.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
672
ވޯޓު ލީ -
580
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2
GT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
292 / 55.30%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
228 / 43.18%
ވޯޓު ލެވޭ -
586
ވޯޓު ލީ -
528
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-1
GT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
293 / 56.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
208 / 40.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
568
ވޯޓު ލީ -
518
ބާތިލު ވޯޓް -
17
އެޓްމޮސްފިއަރ ކަނިފުށި މޯލްޑިވްސް (ޅ. ކަނިފުށި)
Z28.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
27 / 50.94%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
25 / 47.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
61
ވޯޓު ލީ -
53
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު (ޅ. ކުރެއްދޫ)
Z26.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
25 / 36.23%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
42 / 60.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
71
ވޯޓު ލީ -
69
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ޅ. ނައިފަރު-5
G02.02.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
182 / 37.37%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 61.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
601
ވޯޓު ލީ -
487
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1
G03.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
296 / 57.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
215 / 41.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
545
ވޯޓު ލީ -
517
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ޅ. ކުރެންދޫ-2
G03.03.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
235 / 64.21%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
124 / 33.88%
ވޯޓު ލެވޭ -
398
ވޯޓު ލީ -
366
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ޅ. ކުރެންދޫ-1
G03.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
35 / 21.08%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
124 / 74.70%
ވޯޓު ލެވޭ -
415
ވޯޓު ލީ -
166
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ޅ. ހިންނަވަރު-1
G01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
169 / 54.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
138 / 44.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
354
ވޯޓު ލީ -
312
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ޅ. ނައިފަރު-4
G02.02.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
217 / 32.29%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
443 / 65.92%
ވޯޓު ލެވޭ -
754
ވޯޓު ލީ -
672
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ޅ. ނައިފަރު-3
G02.02.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
207 / 36.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
352 / 61.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
688
ވޯޓު ލީ -
573
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ޅ. ނައިފަރު-2
G02.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
197 / 35.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
342 / 62.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
623
ވޯޓު ލީ -
549
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ޅ. ނައިފަރު-1
G02.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
166 / 32.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
328 / 64.82%
ވޯޓު ލެވޭ -
575
ވޯޓު ލީ -
506
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ޅ. ހިންނަވަރު-5
G01.01.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
200 / 59.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
135 / 40.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
393
ވޯޓު ލީ -
335
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ޅ. ހިންނަވަރު-4
G01.01.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
208 / 57.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
143 / 39.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
409
ވޯޓު ލީ -
362
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ޅ. ހިންނަވަރު-3
G01.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
212 / 62.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
126 / 37.28%
ވޯޓު ލެވޭ -
383
ވޯޓު ލީ -
338
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ޅ. ހިންނަވަރު-2
G01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
251 / 53.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
204 / 43.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
513
ވޯޓު ލީ -
468
ބާތިލު ވޯޓް -
13