Back to Eki.mv
ލ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
42.71% / 4,516
6,057 / 57.29%
329
ބާތިލް ވޯޓް
22 / 22
ގުނުނު ފޮށި
10,902
ވޯޓް ލީ
12,069
ޖުމްލަ ވޯޓުލެވޭ
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-4
OT.3.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
183 / 41.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
253 / 57.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
513
ވޯޓު ލީ -
439
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-5
OT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
181 / 45.71%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
202 / 51.01%
ވޯޓު ލެވޭ -
448
ވޯޓު ލީ -
396
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-3
OT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
140 / 31.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
296 / 66.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
514
ވޯޓު ލީ -
445
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-2
OT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
260 / 37.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
405 / 58.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
769
ވޯޓު ލީ -
688
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-1
OT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 41.90%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
223 / 55.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
454
ވޯޓު ލީ -
401
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ލ. ފޮނަދޫ-2
O03.07.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
117 / 22.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
387 / 74.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
644
ވޯޓު ލީ -
519
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ލ. ކަލައިދޫ-1
O01.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
159 / 40.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
221 / 55.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
430
ވޯޓު ލީ -
396
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ލ. ކުނަހަންދޫ-1
O04.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
205 / 48.58%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
217 / 51.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
473
ވޯޓު ލީ -
422
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ލ. ހިތަދޫ-1
O04.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
316 / 44.07%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
391 / 54.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
777
ވޯޓު ލީ -
717
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ލ. މާމެންދޫ-1
O03.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
227 / 39.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
315 / 54.78%
ވޯޓު ލެވޭ -
610
ވޯޓު ލީ -
575
ބާތިލު ވޯޓް -
33
ލ. ފޮނަދޫ-3
O03.07.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
227 / 39.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
315 / 54.78%
ވޯޓު ލެވޭ -
620
ވޯޓު ލީ -
575
ބާތިލު ވޯޓް -
33
ލ. އިސްދޫ-1
O01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
261 / 45.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
289 / 50.35%
ވޯޓު ލެވޭ -
617
ވޯޓު ލީ -
574
ބާތިލު ވޯޓް -
24
ލ. ފޮނަދޫ-1
O03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
150 / 32.75%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
292 / 63.76%
ވޯޓު ލެވޭ -
504
ވޯޓު ލީ -
458
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ލ. މާވަށް-2
O04.06.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
219 / 44.60%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
261 / 53.16%
ވޯޓު ލެވޭ -
558
ވޯޓު ލީ -
491
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ލ. މާވަށް-1
O04.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
118 / 34.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
227 / 65.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
393
ވޯޓު ލީ -
347
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ލ. ގަން-4
O02.05.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
280 / 43.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
343 / 53.34%
ވޯޓު ލެވޭ -
722
ވޯޓު ލީ -
643
ބާތިލު ވޯޓް -
20
ލ. ގަން-3
O02.05.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
292 / 46.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
325 / 51.51%
ވޯޓު ލެވޭ -
679
ވޯޓު ލީ -
631
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ލ. ގަން-2
O02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
301 / 48.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
299 / 48.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
654
ވޯޓު ލީ -
619
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ލ. ގަން-1
O02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
300 / 43.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
368 / 53.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
733
ވޯޓު ލީ -
687
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ލ. މުންޑޫ-1
O02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
71 / 60.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
41 / 35.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
130
ވޯޓު ލީ -
117
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ލ. މާބައިދޫ-1
O01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
154 / 44.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
172 / 49.28%
ވޯޓު ލެވޭ -
370
ވޯޓު ލީ -
349
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ލ. ދަނބިދޫ-1
O01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
187 / 45.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
215 / 52.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
457
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
11