Back to Eki.mv
ކ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
43.65% / 5,674
7,324 / 56.35%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ކ. އަތޮޅު، މާލެ-2
HT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
151 / 42.90%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
195 / 55.40%
ވޯޓު ލެވޭ -
405
ވޯޓު ލީ -
352
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1
HT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
180 / 38.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
275 / 59.01%
ވޯޓު ލެވޭ -
749
ވޯޓު ލީ -
466
ބާތިލު ވޯޓް -
11
އަދާރަން ޕްރެސްޓިޖް ވާދޫ (ކ. ވާދޫ)
Z50.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
6 / 17.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
29 / 82.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
36
ވޯޓު ލީ -
35
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އޮބްލު ސިލެކްޓް ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް ސަންގެލި (ކ. އަކިރިފުށި)
Z43.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
40 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
39 / 48.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
85
ވޯޓު ލީ -
80
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް (ކ. ކަނޑޫމާފުށި)
Z44.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
31 / 60.78%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
16 / 31.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
65
ވޯޓު ލީ -
51
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް (ކ. އެއްމާފުށި)
Z45.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
117 / 55.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
92 / 44.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
246
ވޯޓު ލީ -
209
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް (ކ. ކަނުއޮތްހުރާ)
Z46.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
24 / 36.36%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
41 / 62.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
68
ވޯޓު ލީ -
66
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ޕަޓީނާ މޯލްޑިވްސް، ފަރި އައިލަންޑްސް (ކ. ފަރިވެލިހުރާ)
Z47.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
70 / 63.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
41 / 36.94%
ވޯޓު ލެވޭ -
126
ވޯޓު ލީ -
111
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އާނުގަނޑު އައިލަންޑް ރިސޯޓް (ކ. އާނުގަނޑު ފިނޮޅު އެންޑް އާނުގަނޑު ހުރާ)
Z49.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
25 / 43.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
33 / 56.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
64
ވޯޓު ލީ -
58
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ކ. ފުރަނަފުށި)
Z51.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
43 / 47.78%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
47 / 52.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
106
ވޯޓު ލީ -
90
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ހިލްޓަން މޯލްޑިވްސް އަމިންގިރި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ކ. އަމިންގިރި)
Z52.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
44 / 51.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
38 / 44.19%
ވޯޓު ލެވޭ -
103
ވޯޓު ލީ -
86
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ގިލި ލަންކަންފުށި (ކ. ލަންކަންފުށި)
Z54.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
53 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
53 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
108
ވޯޓު ލީ -
106
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ސެންޓާރާ ރަސްފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް(ކ.ގިރާވަރު)
Z82.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
26 / 60.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
16 / 37.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
51
ވޯޓު ލީ -
43
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ފަރި ކެމްޕަސް މޯލްޑިވްސް (ކ.ރަށްފަޅުހުރާ)
Z80.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
66 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
65 / 49.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
147
ވޯޓު ލީ -
132
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް (ކ. މެދުފިނޮޅު)
Z79.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
175 / 62.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
103 / 36.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
295
ވޯޓު ލީ -
282
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ކުޑަ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް (ކ. ކުޑަވިލިނގިލި)
Z58.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
21 / 35.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
37 / 61.67%
ވޯޓު ލެވޭ -
75
ވޯޓު ލީ -
60
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް (ކ. ބަރޮސް)
Z57.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
31 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
30 / 48.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
66
ވޯޓު ލީ -
62
ބާތިލު ވޯޓް -
1
އޯގާ އަރޓް ރިސޯޓް (ކ. މާރަންފުށި)
Z56.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
30 / 58.82%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
21 / 41.18%
ވޯޓު ލެވޭ -
65
ވޯޓު ލީ -
51
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ވަލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި (ކ. އިތާފުށި)
Z55.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
130 / 59.91%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
87 / 40.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
244
ވޯޓު ލީ -
217
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އެނބޫދޫ ވިލެޖް (ކ. އެނބޫދޫ)
Z53.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
24 / 48.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
25 / 51.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
49
ވޯޓު ލީ -
49
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް (ކ.ވެލައްސަރު)
Z35.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
50 / 56.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
39 / 43.82%
ވޯޓު ލެވޭ -
95
ވޯޓު ލީ -
89
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ޖުމެއިރާ މޯލްޑިވްސް އޮޅަހަލި އައިލެންޑް (ކ. އޮޅަހަލި)
Z42.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
41 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
37 / 45.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
93
ވޯޓު ލީ -
82
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ތާޖް ކޮރަލް ރީފް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ކ. ހެނބަދު)
Z41.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
35 / 41.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
49 / 58.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
92
ވޯޓު ލީ -
84
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް (ކ.ވިހަމަނާފުށި)
Z40.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
60 / 49.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
56 / 45.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
131
ވޯޓު ލީ -
122
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި މޯލްޑިވްސް (ކ. އޮޅުވެލި)
Z39.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
45 / 32.37%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
92 / 66.19%
ވޯޓު ލެވޭ -
155
ވޯޓު ލީ -
139
ބާތިލު ވޯޓް -
2
އަނަންތަރާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް (ކ. ދިގުފިނޮޅު)
Z38.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
61 / 48.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
59 / 46.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
135
ވޯޓު ލީ -
126
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް (ކ. ކޮދިއްޕަރު)
Z37.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
29 / 49.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
30 / 50.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
70
ވޯޓު ލީ -
59
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ބަންޑޮސް މޯލްޑިވްސް (ކ. ބަނޑޮސް)
Z36.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
30 / 46.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
33 / 50.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
179
ވޯޓު ލީ -
65
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް (ކ.ނަކައްޗާފުށި)
Z34.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
30 / 46.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
33 / 50.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
68
ވޯޓު ލީ -
65
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓު (ކ. ފިހާޅޮހި)
Z33.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
33 / 51.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
26 / 40.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
73
ވޯޓު ލީ -
64
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ކ. ލަންކަންފިނޮޅު)
Z32.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
49 / 47.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
52 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
117
ވޯޓު ލީ -
104
ބާތިލު ވޯޓް -
3
މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް (ކ. ކުޑަ ބަނޑޮސް)
Z31.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
20 / 35.71%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
36 / 64.29%
ވޯޓު ލެވޭ -
62
ވޯޓު ލީ -
56
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ހުޅުލެ-1
V02.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
106 / 56.38%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
78 / 41.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
215
ވޯޓު ލީ -
188
ބާތިލު ވޯޓް -
4
މާފުށީ ޖަލު - 1
X02.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
170 / 30.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
350 / 62.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
664
ވޯޓު ލީ -
559
ބާތިލު ވޯޓް -
39
މާފުށީ ޖަލު - 2
X02.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
75 / 24.35%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
183 / 59.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
416
ވޯޓު ލީ -
308
ބާތިލު ވޯޓް -
50
އައްސޭރި ޖަލު
X03.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
112 / 33.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
200 / 59.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
398
ވޯޓު ލީ -
336
ބާތިލު ވޯޓް -
24
ދޫނިދޫ ޖަލު
X04.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
35 / 25.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
98 / 71.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
156
ވޯޓު ލީ -
137
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ކ. ކާށިދޫ-2
H01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
233 / 39.42%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
345 / 58.38%
ވޯޓު ލެވޭ -
648
ވޯޓު ލީ -
591
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ކ. ކާށިދޫ-1
H01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
296 / 49.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
302 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
689
ވޯޓު ލީ -
604
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ކ. ގާފަރު-1
H01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
217 / 47.90%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
222 / 49.01%
ވޯޓު ލެވޭ -
480
ވޯޓު ލީ -
453
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ކ. ގާފަރު-2
H01.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
164 / 47.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
167 / 48.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
373
ވޯޓު ލީ -
347
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ކ. ދިއްފުށި-1
H02.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
240 / 39.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
347 / 57.74%
ވޯޓު ލެވޭ -
702
ވޯޓު ލީ -
601
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ކ. ދިއްފުށި-2
H02.03.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 49.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
159 / 46.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
389
ވޯޓު ލީ -
342
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ކ. ތުލުސްދޫ-1
H02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
130 / 30.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
286 / 67.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
453
ވޯޓު ލީ -
421
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ކ. ތުލުސްދޫ-2
H02.04.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
122 / 37.42%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
196 / 60.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
375
ވޯޓު ލީ -
326
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ކ. ހުރާ-1
H02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
150 / 26.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
396 / 71.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
650
ވޯޓު ލީ -
557
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ކ. ހުރާ-2
H02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
148 / 49.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
146 / 48.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
354
ވޯޓު ލީ -
301
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ކ. ހިންމަފުށި-1
H02.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
190 / 31.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
395 / 65.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
673
ވޯޓު ލީ -
602
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ކ. ހިންމަފުށި-2
H02.06.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
52 / 30.59%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
108 / 63.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
197
ވޯޓު ލީ -
170
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ކ. ގުޅި-1
H03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
280 / 48.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
286 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
609
ވޯޓު ލީ -
572
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ކ. މާފުށި-1
H03.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
222 / 49.22%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
206 / 45.68%
ވޯޓު ލެވޭ -
509
ވޯޓު ލީ -
451
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ކ. މާފުށި-2
H03.08.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
195 / 41.85%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
249 / 53.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
515
ވޯޓު ލީ -
466
ބާތިލު ވޯޓް -
22
ކ. މާފުށި-3
H03.08.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
95 / 39.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
142 / 58.68%
ވޯޓު ލެވޭ -
261
ވޯޓު ލީ -
242
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ކ. ގުރައިދޫ-1
H03.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
276 / 45.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
319 / 52.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
667
ވޯޓު ލީ -
610
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ކ. ގުރައިދޫ-2
H03.09.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
228 / 40.43%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
319 / 56.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
758
ވޯޓު ލީ -
564
ބާތިލު ވޯޓް -
17