Back to Eki.mv
ހދ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
47.92% / 6,656
7,235 / 52.08%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-5
BT.6.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
273 / 42.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
357 / 55.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
737
ވޯޓު ލީ -
639
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-4
BT.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
236 / 41.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
309 / 54.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
669
ވޯޓު ލީ -
571
ބާތިލު ވޯޓް -
26
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3
BT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
257 / 51.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
223 / 44.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
586
ވޯޓު ލީ -
503
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-2
BT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
170 / 33.40%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
323 / 63.46%
ވޯޓު ލެވޭ -
616
ވޯޓު ލީ -
509
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1
BT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
181 / 48.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
188 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
436
ވޯޓު ލީ -
376
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-5
B05.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
295 / 38.71%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
407 / 53.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
934
ވޯޓު ލީ -
762
ބާތިލު ވޯޓް -
60
ހދ. މަކުނުދޫ-2
B06.13.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
150 / 46.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
164 / 51.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
346
ވޯޓު ލީ -
321
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ހދ. މަކުނުދޫ-1
B06.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
205 / 47.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
212 / 49.19%
ވޯޓު ލެވޭ -
456
ވޯޓު ލީ -
431
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ހދ. ވައިކަރަދޫ-2
B03.12.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
102 / 68.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
37 / 24.67%
ވޯޓު ލެވޭ -
191
ވޯޓު ލީ -
150
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ހދ. ވައިކަރަދޫ-1
B03.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
212 / 75.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
70 / 24.82%
ވޯޓު ލެވޭ -
329
ވޯޓު ލީ -
282
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1
B06.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
217 / 57.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
149 / 39.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
454
ވޯޓު ލީ -
378
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ހދ. ކުމުންދޫ-1
B06.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
348 / 51.94%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
306 / 45.67%
ވޯޓު ލެވޭ -
760
ވޯޓު ލީ -
670
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-9
B05.09.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
308 / 44.64%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
363 / 52.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
826
ވޯޓު ލީ -
690
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-8
B05.09.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
181 / 41.42%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
235 / 53.78%
ވޯޓު ލެވޭ -
545
ވޯޓު ލީ -
437
ބާތިލު ވޯޓް -
21
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-7
B05.09.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
138 / 46.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
146 / 48.99%
ވޯޓު ލެވޭ -
396
ވޯޓު ލީ -
298
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-6
B05.09.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
216 / 43.20%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
273 / 54.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
544
ވޯޓު ލީ -
500
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ހދ. ހަނިމާދޫ-1
B01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
382 / 56.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
270 / 40.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
769
ވޯޓު ލީ -
671
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-4
B04.09.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
262 / 47.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
260 / 47.45%
ވޯޓު ލެވޭ -
650
ވޯޓު ލީ -
548
ބާތިލު ވޯޓް -
26
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-3
B04.09.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
204 / 42.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
254 / 53.14%
ވޯޓު ލެވޭ -
601
ވޯޓު ލީ -
478
ބާތިލު ވޯޓް -
20
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2
B04.09.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
269 / 39.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
391 / 57.16%
ވޯޓު ލެވޭ -
827
ވޯޓު ލީ -
684
ބާތިލު ވޯޓް -
24
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-1
B04.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
268 / 47.43%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
262 / 46.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
714
ވޯޓު ލީ -
565
ބާތިލު ވޯޓް -
35
ހދ. ކުރިނބި-1
B03.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
134 / 41.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
170 / 52.96%
ވޯޓު ލެވޭ -
366
ވޯޓު ލީ -
321
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ހދ. ނޮޅިވަރަމު-2
B02.07.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
221 / 41.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
298 / 55.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
672
ވޯޓު ލީ -
537
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1
B02.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
158 / 31.23%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
323 / 63.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
611
ވޯޓު ލީ -
506
ބާތިލު ވޯޓް -
25
ހދ. ނެއްލައިދޫ-1
B03.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
316 / 51.05%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
277 / 44.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
681
ވޯޓު ލީ -
619
ބާތިލު ވޯޓް -
26
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2
B02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 43.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
191 / 54.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
388
ވޯޓު ލީ -
349
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-1
B02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 43.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
191 / 54.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
409
ވޯޓު ލީ -
349
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ހދ. ހިރިމަރަދޫ-1
B01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
99 / 43.04%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
125 / 54.35%
ވޯޓު ލެވޭ -
252
ވޯޓު ލީ -
230
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ހދ. ނައިވާދޫ-1
B01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
145 / 48.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
146 / 48.67%
ވޯޓު ލެވޭ -
313
ވޯޓު ލީ -
300
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ހދ. ފިނޭ-1
B01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
148 / 55.02%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
113 / 42.01%
ވޯޓު ލެވޭ -
283
ވޯޓު ލީ -
269
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ހދ. ހަނިމާދޫ-2
B01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
257 / 54.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
202 / 42.98%
ވޯޓު ލެވޭ -
527
ވޯޓު ލީ -
470
ބާތިލު ވޯޓް -
11