Back to Eki.mv
ހއ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
45.19% / 5,542
6,723 / 54.81%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-8
AT.5.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
136 / 33.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
272 / 66.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
450
ވޯޓު ލީ -
412
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-7
AT.5.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
256 / 40.96%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
357 / 57.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
697
ވޯޓު ލީ -
625
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ހއ.އަތޮޅު، މާލެ-6
AT.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
294 / 45.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
329 / 50.54%
ވޯޓު ލެވޭ -
710
ވޯޓު ލީ -
651
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-5
AT.3.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
186 / 32.75%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
368 / 64.79%
ވޯޓު ލެވޭ -
618
ވޯޓު ލީ -
568
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-4
AT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
183 / 41.40%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
254 / 57.47%
ވޯޓު ލެވޭ -
478
ވޯޓު ލީ -
442
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-3
AT.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
213 / 38.52%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
324 / 58.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
588
ވޯޓު ލީ -
553
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2
AT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
314 / 41.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
437 / 57.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
842
ވޯޓު ލީ -
763
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-1
AT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
195 / 60.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
126 / 38.89%
ވޯޓު ލެވޭ -
349
ވޯޓު ލީ -
324
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ޖޭއޭ މަނަފަރު (ހއ.މަނަފަރު)
Z01.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
24 / 60.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
16 / 40.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
41
ވޯޓު ލީ -
40
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ހއ. ބާރަށް-2
A03.14.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
124 / 38.27%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
200 / 61.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
358
ވޯޓު ލީ -
324
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ހއ. ބާރަށް-1
A03.14.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
133 / 38.11%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
209 / 59.89%
ވޯޓު ލެވޭ -
380
ވޯޓު ލީ -
349
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ހއ. މުރައިދޫ-1
A03.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 44.71%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
186 / 54.71%
ވޯޓު ލެވޭ -
355
ވޯޓު ލީ -
340
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ހއ. ފިއްލަދޫ-1
A05.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
175 / 45.22%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
208 / 53.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
406
ވޯޓު ލީ -
387
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ހއ. އުތީމު-1
A03.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
155 / 39.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
225 / 57.99%
ވޯޓު ލެވޭ -
411
ވޯޓު ލީ -
388
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ހއ. ތަކަންދޫ-1
A03.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
90 / 46.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
102 / 53.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
217
ވޯޓު ލީ -
192
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ހއ. މާރަންދޫ-1
A02.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
196 / 50.52%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
176 / 45.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
408
ވޯޓު ލީ -
388
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ހއ. ތުރާކުނު-1
A01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 55.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
131 / 43.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
323
ވޯޓު ލީ -
304
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ހއ. ދިއްދޫ-4
A04.08.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
220 / 45.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
248 / 51.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
514
ވޯޓު ލީ -
479
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ހއ. ދިއްދޫ-3
A04.08.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
220 / 45.08%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
257 / 52.66%
ވޯޓު ލެވޭ -
543
ވޯޓު ލީ -
488
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ހއ. ދިއްދޫ-2
A04.08.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
153 / 36.78%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
254 / 61.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
447
ވޯޓު ލީ -
416
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ހއ. ދިއްދޫ-1
A04.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
58 / 55.24%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
43 / 40.95%
ވޯޓު ލެވޭ -
451
ވޯޓު ލީ -
105
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ހއ. ވަށަފަރު-1
A05.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
98 / 31.82%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
210 / 68.18%
ވޯޓު ލެވޭ -
345
ވޯޓު ލީ -
308
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ހއ. ކެލާ-2
A05.06.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
99 / 41.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
124 / 51.67%
ވޯޓު ލެވޭ -
280
ވޯޓު ލީ -
240
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ހއ. ކެލާ-1
A05.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
151 / 41.60%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
196 / 53.99%
ވޯޓު ލެވޭ -
406
ވޯޓު ލީ -
363
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ހއ. އިހަވަންދޫ-3
A02.05.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
273 / 59.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
176 / 38.34%
ވޯޓު ލެވޭ -
487
ވޯޓު ލީ -
459
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ހއ. އިހަވަންދޫ-2
A02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
237 / 42.40%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
312 / 55.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
598
ވޯޓު ލީ -
559
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ހއ. އިހަވަންދޫ-1
A02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
311 / 48.59%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
306 / 47.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
676
ވޯޓު ލީ -
640
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ހއ. ހޯރަފުށި-3
A01.04.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
105 / 51.22%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
96 / 46.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
350
ވޯޓު ލީ -
205
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ހއ. ހޯރަފުށި-2
A01.04.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
176 / 46.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
187 / 49.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
404
ވޯޓު ލީ -
375
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ހއ. ހޯރަފުށި-1
A01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
248 / 54.27%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
197 / 43.11%
ވޯޓު ލެވޭ -
493
ވޯޓު ލީ -
457
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ހއ. މޮޅަދޫ-1
A02.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
114 / 63.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
50 / 27.78%
ވޯޓު ލެވޭ -
189
ވޯޓު ލީ -
180
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ހއ. އުލިގަމު-1
A01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
85 / 35.27%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
147 / 61.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
280
ވޯޓު ލީ -
241
ބާތިލު ވޯޓް -
9