Back to Eki.mv
ޏ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
42.67% / 2,964
3,983 / 57.33%
202
ބާތިލް ވޯޓް
13 / 13
ގުނުނު ފޮށި
7,149
ވޯޓް ލީ
7,953
ޖުމްލަ ވޯޓުލެވޭ
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-1
RT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
304 / 43.49%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
369 / 52.79%
ވޯޓު ލެވޭ -
760
ވޯޓު ލީ -
699
ބާތިލު ވޯޓް -
26
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-2
RT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
325 / 58.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
225 / 40.25%
ވޯޓު ލެވޭ -
609
ވޯޓު ލީ -
559
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-3
RT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
228 / 46.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
253 / 51.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
565
ވޯޓު ލީ -
494
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-3
R03.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
150 / 36.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
252 / 60.58%
ވޯޓު ލެވޭ -
489
ވޯޓު ލީ -
416
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-1
R01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
250 / 32.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
506 / 66.14%
ވޯޓު ލެވޭ -
829
ވޯޓު ލީ -
765
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-2
R01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
269 / 46.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
293 / 50.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
617
ވޯޓު ލީ -
576
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3
R01.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
242 / 39.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
363 / 58.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
789
ވޯޓު ލީ -
620
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-1
R02.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
197 / 45.60%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
221 / 51.16%
ވޯޓު ލެވޭ -
484
ވޯޓު ލީ -
432
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2
R02.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
208 / 39.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
303 / 57.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
572
ވޯޓު ލީ -
526
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-3
R02.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
114 / 29.92%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
262 / 68.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
431
ވޯޓު ލީ -
381
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-4
R02.01.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
232 / 47.84%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
221 / 45.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
521
ވޯޓު ލީ -
485
ބާތިލު ވޯޓް -
32
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-1
R03.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
284 / 39.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
414 / 57.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
785
ވޯޓު ލީ -
726
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2
R03.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
161 / 34.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
301 / 64.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
502
ވޯޓު ލީ -
470
ބާތިލު ވޯޓް -
8