Back to Eki.mv
ގދ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
45.53% / 5,048
6,040 / 54.47%
401
ބާތިލް ވޯޓް
26 / 26
ގުނުނު ފޮށި
11,489
ވޯޓް ލީ
13,392
ޖުމްލަ ވޯޓުލެވޭ
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-7
QT.5.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
343 / 44.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
413 / 53.29%
ވޯޓު ލެވޭ -
850
ވޯޓު ލީ -
775
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-6
QT.5.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
189 / 51.64%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
164 / 44.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
394
ވޯޓު ލީ -
366
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-5
QT.4.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
259 / 38.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
418 / 61.74%
ވޯޓު ލެވޭ -
773
ވޯޓު ލީ -
677
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-4
QT.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
175 / 40.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
240 / 55.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
477
ވޯޓު ލީ -
430
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-3
QT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
188 / 35.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
316 / 60.08%
ވޯޓު ލެވޭ -
610
ވޯޓު ލީ -
526
ބާތިލު ވޯޓް -
22
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-2
QT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
288 / 49.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
284 / 49.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
658
ވޯޓު ލީ -
579
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-1
QT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
295 / 56.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
208 / 40.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
851
ވޯޓު ލީ -
520
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ގދ. ގައްދޫ-3
Q05.05.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
114 / 39.04%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
173 / 59.25%
ވޯޓު ލެވޭ -
333
ވޯޓު ލީ -
292
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-2
Q04.09.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
118 / 34.91%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
207 / 61.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
380
ވޯޓު ލީ -
338
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-1
Q04.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
83 / 22.43%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
270 / 72.97%
ވޯޓު ލެވޭ -
414
ވޯޓު ލީ -
370
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ގދ. ފިޔޯރީ-1
Q04.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
192 / 49.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
192 / 49.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
464
ވޯޓު ލީ -
391
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ގދ. ވާދޫ-1
Q05.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
312 / 66.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
141 / 30.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
545
ވޯޓު ލީ -
466
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ގދ. ރަތަފަންދޫ-1
Q04.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
175 / 54.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
138 / 43.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
383
ވޯޓު ލީ -
320
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ގދ. ގައްދޫ-2
Q05.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
137 / 54.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
108 / 42.69%
ވޯޓު ލެވޭ -
302
ވޯޓު ލީ -
253
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ގދ. ގައްދޫ-1
Q05.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
120 / 32.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
219 / 60.16%
ވޯޓު ލެވޭ -
427
ވޯޓު ލީ -
364
ބާތިލު ވޯޓް -
25
ގދ. ނަޑެއްލާ-1
Q03.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
198 / 42.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
235 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
544
ވޯޓު ލީ -
470
ބާތިލު ވޯޓް -
37
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1
Q03.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
259 / 52.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
231 / 46.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
558
ވޯޓު ލީ -
498
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ގދ. މަޑަވެލި-2
Q03.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
117 / 27.08%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
299 / 69.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
489
ވޯޓު ލީ -
432
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ގދ. ތިނަދޫ-1
Q01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
227 / 44.51%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
256 / 50.20%
ވޯޓު ލެވޭ -
577
ވޯޓު ލީ -
510
ބާތިލު ވޯޓް -
27
ގދ. މަޑަވެލި-1
Q03.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
74 / 22.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
240 / 74.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
366
ވޯޓު ލީ -
322
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ގދ. ތިނަދޫ-7
Q02.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
198 / 45.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
225 / 51.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
501
ވޯޓު ލީ -
436
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ގދ. ތިނަދޫ-6
Q02.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
174 / 43.83%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
199 / 50.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
446
ވޯޓު ލީ -
397
ބާތިލު ވޯޓް -
24
ގދ. ތިނަދޫ-5
Q02.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
210 / 43.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
257 / 53.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
560
ވޯޓު ލީ -
478
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ގދ. ތިނަދޫ-4
Q01.01.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
209 / 46.34%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
231 / 51.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
539
ވޯޓު ލީ -
451
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ގދ. ތިނަދޫ-3
Q01.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
162 / 46.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
159 / 45.82%
ވޯޓު ލެވޭ -
409
ވޯޓު ލީ -
347
ބާތިލު ވޯޓް -
26
ގދ. ތިނަދޫ-2
Q01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
232 / 48.23%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
217 / 45.11%
ވޯޓު ލެވޭ -
542
ވޯޓު ލީ -
481
ބާތިލު ވޯޓް -
32