Back to Eki.mv
ގއ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
43.54% / 3,693
4,788 / 56.46%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ރޮބިންސަން މޯލްޑިވްސް (ގއ. ފުނަމައުއްޑާ)
Z76.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
9 / 34.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
17 / 65.38%
ވޯޓު ލެވޭ -
33
ވޯޓު ލީ -
26
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-6
PT.3.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
158 / 34.57%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
285 / 62.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
512
ވޯޓު ލީ -
457
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-5
PT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
274 / 50.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
246 / 45.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
573
ވޯޓު ލީ -
538
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-4
PT.2.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
148 / 37.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
235 / 59.80%
ވޯޓު ލެވޭ -
435
ވޯޓު ލީ -
393
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-3
PT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
264 / 52.07%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
234 / 46.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
550
ވޯޓު ލީ -
507
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-2
PT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
265 / 39.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
383 / 56.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
737
ވޯޓު ލީ -
677
ބާތިލު ވޯޓް -
29
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-1
PT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
196 / 40.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
271 / 55.31%
ވޯޓު ލެވޭ -
509
ވޯޓު ލީ -
490
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ގއ. ކޮނޑޭ-1
P03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
89 / 41.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
105 / 49.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
238
ވޯޓު ލީ -
212
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1
P03.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
166 / 42.89%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
210 / 54.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
421
ވޯޓު ލީ -
387
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ގއ. ގެމަނަފުށި-2
P03.08.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
116 / 38.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
178 / 58.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
338
ވޯޓު ލީ -
303
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ގއ. ގެމަނަފުށި-1
P03.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
213 / 47.65%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
226 / 50.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
480
ވޯޓު ލީ -
447
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ގއ. ކޮލަމާފުށި-1
P01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
111 / 39.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
164 / 58.99%
ވޯޓު ލެވޭ -
294
ވޯޓު ލީ -
278
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ގއ. ދެއްވަދޫ-1
P03.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 46.80%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
191 / 53.20%
ވޯޓު ލެވޭ -
388
ވޯޓު ލީ -
359
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ގއ. ދާންދޫ-2
P02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
201 / 53.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
161 / 42.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
412
ވޯޓު ލީ -
378
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ގއ. ދާންދޫ-1
P02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
138 / 50.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
126 / 46.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
288
ވޯޓު ލީ -
273
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ގއ. ނިލަންދޫ-1
P02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
130 / 39.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
195 / 58.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
356
ވޯޓު ލީ -
332
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ގއ. މާމެންދޫ-1
P02.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
288 / 40.11%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
402 / 55.99%
ވޯޓު ލެވޭ -
800
ވޯޓު ލީ -
718
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ގއ. ވިލިނގިލި-3
P01.02.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 39.21%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
357 / 58.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
710
ވޯޓު ލީ -
607
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ގއ. ވިލިނގިލި-2
P01.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
227 / 38.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
339 / 57.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
642
ވޯޓު ލީ -
591
ބާތިލު ވޯޓް -
25
ގއ. ވިލިނގިލި-1
P01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
184 / 33.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
347 / 63.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
577
ވޯޓު ލީ -
546
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ގއ. ކޮލަމާފުށި-2
P01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
110 / 48.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
116 / 51.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
243
ވޯޓު ލީ -
226
ބާތިލު ވޯޓް -
0