Back to Eki.mv
ފ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
43.50% / 1,536
1,995 / 56.50%
119
ބާތިލް ވޯޓް
8 / 8
ގުނުނު ފޮށި
3,650
ވޯޓް ލީ
4,097
ޖުމްލަ ވޯޓުލެވޭ
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ފ. އަތޮޅު، މާލެ-1
LT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
163 / 44.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
178 / 48.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
429
ވޯޓު ލީ -
365
ބާތިލު ވޯޓް -
24
ފ. އަތޮޅު، މާލެ-2
LT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
100 / 24.04%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
311 / 74.76%
ވޯޓު ލެވޭ -
442
ވޯޓު ލީ -
416
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ފ. ފީއަލި-1
L01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
328 / 49.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
321 / 48.20%
ވޯޓު ލެވޭ -
745
ވޯޓު ލީ -
666
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ފ. ބިލެތްދޫ-1
L01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
272 / 43.59%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
326 / 52.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
682
ވޯޓު ލީ -
624
ބާތިލު ވޯޓް -
26
ފ. މަގޫދޫ-1
L01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
255 / 54.60%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
185 / 39.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
491
ވޯޓު ލީ -
467
ބާތިލު ވޯޓް -
27
ފ. ދަރަނބޫދޫ-1
L02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
118 / 42.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
156 / 55.71%
ވޯޓު ލެވޭ -
299
ވޯޓު ލީ -
280
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ފ. ނިލަންދޫ-1
L02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
150 / 36.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
259 / 62.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
440
ވޯޓު ލީ -
416
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ފ. ނިލަންދޫ-2
L02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
150 / 36.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
259 / 62.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
569
ވޯޓު ލީ -
416
ބާތިލު ވޯޓް -
7