Back to Eki.mv
ދ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
40.80% / 2,208
3,204 / 59.20%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް (ދ. އޮޅުވެލި އެންޑް އެނބޫދޫފުށި)
Z69.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
22 / 41.51%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
31 / 58.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
64
ވޯޓު ލީ -
53
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ކަނޑިންމާ މޯލްޑިވްސް (ދ. ކަނޑިންމާ)
Z70.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
33 / 44.59%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
37 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
81
ވޯޓު ލީ -
74
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓު މޯލްޑިވްސް (ދ. ވޮއްމުލި)
Z71.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
50 / 52.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
44 / 46.32%
ވޯޓު ލެވޭ -
98
ވޯޓު ލީ -
95
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ރިއު އެޓޯލް އެންޑް ރިއު ޕެލަސް މޯލްޑީވާސް (ދ. މާފުށި އަދި ކެދިގަނޑު)
Z73.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
26 / 43.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
33 / 55.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
62
ވޯޓު ލީ -
60
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ދ. އަތޮޅު، މާލެ-1
MT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
215 / 40.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
303 / 57.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
586
ވޯޓު ލީ -
526
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ދ. އަތޮޅު، މާލެ-2
MT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
192 / 36.23%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
321 / 60.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
574
ވޯޓު ލީ -
530
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ދ. މާއެނބުދޫ-1
M02.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
254 / 44.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
310 / 54.58%
ވޯޓު ލެވޭ -
606
ވޯޓު ލީ -
568
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ދ. ކުޑަހުވަދޫ-1
M02.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 26.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
445 / 71.20%
ވޯޓު ލެވޭ -
691
ވޯޓު ލީ -
625
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2
M02.07.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
199 / 35.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
349 / 62.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
599
ވޯޓު ލީ -
561
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ދ. ކުޑަހުވަދޫ-3
M02.07.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
298 / 54.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
232 / 42.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
588
ވޯޓު ލީ -
549
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ދ. މީދޫ-1
M01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
198 / 47.71%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
209 / 50.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
452
ވޯޓު ލީ -
415
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ދ. މީދޫ-2
M01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
126 / 41.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
167 / 54.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
320
ވޯޓު ލީ -
305
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ދ. ބަނޑިދޫ-1
M01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
155 / 39.64%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
231 / 59.08%
ވޯޓު ލެވޭ -
433
ވޯޓު ލީ -
391
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ދ. ރިނބުދޫ-1
M01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
125 / 50.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
119 / 48.18%
ވޯޓު ލެވޭ -
266
ވޯޓު ލީ -
247
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ދ. ހުޅުދެލި-1
M01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
147 / 27.53%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
373 / 69.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
568
ވޯޓު ލީ -
534
ބާތިލު ވޯޓް -
14