Back to Eki.mv
ބ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
45.52% / 4,018
4,808 / 54.48%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3
FT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
307 / 46.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
344 / 51.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
743
ވޯޓު ލީ -
665
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2
FT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
181 / 31.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
380 / 66.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
629
ވޯޓު ލީ -
571
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1
FT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
215 / 41.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
286 / 54.58%
ވޯޓު ލެވޭ -
607
ވޯޓު ލީ -
524
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ދަ ނޯޓިލަސް މޯލްޑިވްސް (ބ. ތިލަދޫ)
Z25.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
18 / 33.96%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
34 / 64.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
56
ވޯޓު ލީ -
53
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް (ބ. ފޮނިމަގޫދޫ)
Z24.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
30 / 52.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
25 / 43.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
60
ވޯޓު ލީ -
57
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް (ބ. ކަނުފުށި)
Z23.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
51 / 53.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
43 / 44.79%
ވޯޓު ލެވޭ -
100
ވޯޓު ލީ -
96
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ މޯލްޑިވްސް (ބ. މިރިއަންދޫ)
Z22.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
14 / 29.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
32 / 68.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
57
ވޯޓު ލީ -
47
ބާތިލު ވޯޓް -
1
އަމިއްލަ ފުށި (ބ. ފިނޮޅަސް)
Z21.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
35 / 43.75%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
42 / 52.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
89
ވޯޓު ލީ -
80
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް (ބ. ވައްކަރު)
Z20.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
49 / 54.44%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
41 / 45.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
94
ވޯޓު ލީ -
90
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ބ. ހޮރުބަދޫ)
Z19.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
37 / 57.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
26 / 40.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
74
ވޯޓު ލީ -
64
ބާތިލު ވޯޓް -
1
މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް (ބ. މިލައިދޫ)
Z18.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
37 / 59.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
25 / 40.32%
ވޯޓު ލެވޭ -
72
ވޯޓު ލީ -
62
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ބ. ފުޅަދޫ-1
F01.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
114 / 56.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
82 / 40.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
210
ވޯޓު ލީ -
203
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ބ. ގޮއިދޫ-1
F01.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
182 / 49.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
182 / 49.46%
ވޯޓު ލެވޭ -
410
ވޯޓު ލީ -
368
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ބ. ފެހެންދޫ-1
F01.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
64 / 40.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
87 / 54.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
167
ވޯޓު ލީ -
159
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ބ. ކުޑަރިކިލު-1
F03.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
146 / 47.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
152 / 49.03%
ވޯޓު ލެވޭ -
335
ވޯޓު ލީ -
310
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ބ. ހިތާދޫ-1
F02.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
208 / 45.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
240 / 52.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
508
ވޯޓު ލީ -
461
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ބ. ތުޅާދޫ-3
F01.09.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
211 / 40.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
279 / 53.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
588
ވޯޓު ލީ -
518
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ބ. ތުޅާދޫ-2
F01.09.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
167 / 48.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
159 / 46.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
398
ވޯޓު ލީ -
343
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ބ. ތުޅާދޫ-1
F01.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
69 / 25.84%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
188 / 70.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
319
ވޯޓު ލީ -
267
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ބ. އޭދަފުށި-3
F02.08.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
154 / 28.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
371 / 69.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
593
ވޯޓު ލީ -
536
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ބ. އޭދަފުށި-2
F02.08.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 32.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
330 / 63.46%
ވޯޓު ލެވޭ -
584
ވޯޓު ލީ -
520
ބާތިލު ވޯޓް -
22
ބ. އޭދަފުށި-1
F02.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
156 / 30.29%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
344 / 66.80%
ވޯޓު ލެވޭ -
567
ވޯޓު ލީ -
515
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ބ. މާޅޮސް-1
F02.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
172 / 45.50%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
193 / 51.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
413
ވޯޓު ލީ -
378
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ބ. ދަރަވަންދޫ-1
F03.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
281 / 51.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
248 / 45.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
610
ވޯޓު ލީ -
548
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ބ. ދޮންފަނު-1
F03.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
192 / 62.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
109 / 35.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
345
ވޯޓު ލީ -
307
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ބ. ކިހާދޫ-1
F03.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
177 / 54.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
139 / 42.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
349
ވޯޓު ލީ -
324
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ބ. ކެންދޫ-1
F03.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
371 / 58.89%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
245 / 38.89%
ވޯޓު ލެވޭ -
689
ވޯޓު ލީ -
630
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ބ. ކަމަދޫ-1
F03.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
212 / 53.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
182 / 45.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
426
ވޯޓު ލީ -
399
ބާތިލު ވޯޓް -
5