Back to Eki.mv
އދ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
49.64% / 3,488
3,539 / 50.36%
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
އދ. އަތޮޅު، މާލެ-2
IT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
138 / 39.20%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
202 / 57.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
397
ވޯޓު ލީ -
352
ބާތިލު ވޯޓް -
12
އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1
IT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
215 / 40.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
303 / 57.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
754
ވޯޓު ލީ -
526
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް (އދ.މައްޗައްފުށި)
Z83.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
21 / 61.76%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
13 / 38.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
42
ވޯޓު ލީ -
34
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ރެޑިސަން ބްލޫ ރިސޯޓް (އދ. ހުރުއެޅި)
Z66.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
21 / 41.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
29 / 56.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
57
ވޯޓު ލީ -
51
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް، މޯލްޑިވްސް (އދ.ދިއްދޫފިނޮޅު)
Z64.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
44 / 52.38%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
37 / 44.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
96
ވޯޓު ލީ -
84
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ނޯވާ މޯލްޑިވްސް (އދ. ވަކަރުފަޅި)
Z63.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
18 / 46.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
21 / 53.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
49
ވޯޓު ލީ -
39
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (އދ. ނަލަގުރައިދޫ)
Z62.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
57 / 51.82%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
44 / 40.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
122
ވޯޓު ލީ -
110
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް (އދ. ރަންގަލިފިނޮޅު)
Z61.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
74 / 46.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
75 / 46.88%
ވޯޓު ލެވޭ -
162
ވޯޓު ލީ -
160
ބާތިލު ވޯޓް -
11
އދ. މާމިގިލި-1
I01.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
202 / 52.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
149 / 38.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
491
ވޯޓު ލީ -
383
ބާތިލު ވޯޓް -
32
އދ. މާމިގިލި-3
I01.10.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
258 / 51.50%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
230 / 45.91%
ވޯޓު ލެވޭ -
673
ވޯޓު ލީ -
501
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އދ. މާމިގިލި-2
I01.10.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
210 / 49.07%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
203 / 47.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
553
ވޯޓު ލީ -
428
ބާތިލު ވޯޓް -
15
އދ. ހަންޏާމީދޫ-1
I02.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
221 / 59.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
146 / 39.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
421
ވޯޓު ލީ -
374
ބާތިލު ވޯޓް -
7
އދ. ފެންފުށި-1
I01.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
221 / 43.94%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
262 / 52.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
621
ވޯޓު ލީ -
503
ބާތިލު ވޯޓް -
20
އދ. ދިއްދޫ-1
I03.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
58 / 55.24%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
43 / 40.95%
ވޯޓު ލެވޭ -
118
ވޯޓު ލީ -
105
ބާތިލު ވޯޓް -
4
އދ. ދިގުރަށް-1
I03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
233 / 53.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
196 / 45.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
457
ވޯޓު ލީ -
433
ބާތިލު ވޯޓް -
4
އދ. ދަނގެތި-2
I03.06.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
157 / 46.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
175 / 52.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
357
ވޯޓު ލީ -
335
ބާތިލު ވޯޓް -
3
އދ. ދަނގެތި-1
I03.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
174 / 42.44%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
226 / 55.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
466
ވޯޓު ލީ -
410
ބާތިލު ވޯޓް -
10
އދ. މަންދޫ-1
I03.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
103 / 43.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
134 / 56.54%
ވޯޓު ލެވޭ -
282
ވޯޓު ލީ -
237
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އދ. މަހިބަދޫ-2
I02.04.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
323 / 44.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
394 / 53.97%
ވޯޓު ލެވޭ -
827
ވޯޓު ލީ -
730
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އދ. މަހިބަދޫ-1
I02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
264 / 46.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
295 / 51.94%
ވޯޓު ލެވޭ -
626
ވޯޓު ލީ -
568
ބާތިލު ވޯޓް -
9
އދ. ކުނބުރުދޫ-1
I02.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
206 / 57.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
138 / 38.76%
ވޯޓު ލެވޭ -
381
ވޯޓު ލީ -
356
ބާތިލު ވޯޓް -
12
އދ. އޮމަދޫ-1
I03.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
270 / 52.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
224 / 43.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
635
ވޯޓު ލީ -
516
ބާތިލު ވޯޓް -
22