Back to Eki.mv
އއ.އަތޮޅު ނަތީޖާ
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
50.83% / 2,932
2,836 / 49.17%
119
ބާތިލް ވޯޓް
14 / 14
ގުނުނު ފޮށި
5,887
ވޯޓް ލީ
6,431
ޖުމްލަ ވޯޓުލެވޭ
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
އއ. އަތޮޅު، މާލެ-2
UT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
219 / 47.92%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
228 / 49.89%
ވޯޓު ލެވޭ -
509
ވޯޓު ލީ -
457
ބާތިލު ވޯޓް -
10
އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1
UT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
172 / 49.86%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
167 / 48.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
385
ވޯޓު ލީ -
345
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް (އއ. ކުރަމަތި)
Z59.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
88 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
84 / 47.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
205
ވޯޓު ލީ -
176
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް (އއ. ފެސްދޫ)
Z60.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
50 / 50.51%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
48 / 48.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
104
ވޯޓު ލީ -
99
ބާތިލު ވޯޓް -
1
އއ. ހިމަންދޫ-1
U01.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
269 / 58.86%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
179 / 39.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
556
ވޯޓު ލީ -
457
ބާތިލު ވޯޓް -
9
އއ. ތޮއްޑޫ-1
U02.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
128 / 30.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
286 / 68.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
477
ވޯޓު ލީ -
420
ބާތިލު ވޯޓް -
6
އއ. ތޮއްޑޫ-2
U02.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
256 / 47.23%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
275 / 50.74%
ވޯޓު ލެވޭ -
611
ވޯޓު ލީ -
542
ބާތިލު ވޯޓް -
11
އއ. ރަސްދޫ-1
U02.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
284 / 47.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
301 / 49.92%
ވޯޓު ލެވޭ -
653
ވޯޓު ލީ -
603
ބާތިލު ވޯޓް -
18
އއ. ރަސްދޫ-2
U02.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
76 / 39.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
114 / 59.69%
ވޯޓު ލެވޭ -
222
ވޯޓު ލީ -
191
ބާތިލު ވޯޓް -
1
އއ. އުކުޅަސް-1
U02.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
392 / 56.08%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
296 / 42.35%
ވޯޓު ލެވޭ -
722
ވޯޓު ލީ -
699
ބާތިލު ވޯޓް -
11
އއ. މަތިވެރި-1
U01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
246 / 45.30%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
291 / 53.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
562
ވޯޓު ލީ -
543
ބާތިލު ވޯޓް -
6
އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1
U01.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
330 / 73.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
110 / 24.44%
ވޯޓު ލެވޭ -
472
ވޯޓު ލީ -
450
ބާތިލު ވޯޓް -
10
އއ. ފެރިދޫ-1
U01.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
250 / 47.44%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
264 / 50.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
569
ވޯޓު ލީ -
527
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އއ. މާޅޮސް-1
U01.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
172 / 45.50%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
193 / 51.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
384
ވޯޓު ލީ -
378
ބާތިލު ވޯޓް -
13