Back to Eki.mv
އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގްރެސް
46.16% / 107,737
125,640 / 53.84%
7,326
ބާތިލް ވޯޓް
586 / 584
ގުނުނު ފޮށި
240,703
ވޯޓް ލީ
282,719
ޖުމްލަ ވޯޓުލެވޭ
އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް
މާލޭރައްޔިތުން - 7
TT.1.7
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
132 / 39.05%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
182 / 53.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
355
ވޯޓު ލީ -
338
ބާތިލު ވޯޓް -
24
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-4
OT.3.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
183 / 41.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
253 / 57.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
513
ވޯޓު ލީ -
439
ބާތިލު ވޯޓް -
3
މެލޭޝިއާ / ކުއަލަލަމްޕޫރް - 3
W02.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
285 / 44.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
340 / 52.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
825
ވޯޓު ލީ -
646
ބާތިލު ވޯޓް -
21
މާލޭރައްޔިތުން - 8
TT.1.8
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
205 / 39.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
295 / 57.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
550
ވޯޓު ލީ -
516
ބާތިލު ވޯޓް -
16
މާލޭރައްޔިތުން - 9
TT.1.9
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
144 / 32.36%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
290 / 65.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
479
ވޯޓު ލީ -
445
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް (ދ. އޮޅުވެލި އެންޑް އެނބޫދޫފުށި)
Z69.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
22 / 41.51%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
31 / 58.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
64
ވޯޓު ލީ -
53
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓު މޯލްޑިވްސް (ދ. ވޮއްމުލި)
Z71.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
50 / 52.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
44 / 46.32%
ވޯޓު ލެވޭ -
98
ވޯޓު ލީ -
95
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ރޮބިންސަން މޯލްޑިވްސް (ގއ. ފުނަމައުއްޑާ)
Z76.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
9 / 34.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
17 / 65.38%
ވޯޓު ލެވޭ -
33
ވޯޓު ލީ -
26
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ކަނޑިންމާ މޯލްޑިވްސް (ދ. ކަނޑިންމާ)
Z70.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
33 / 44.59%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
37 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
81
ވޯޓު ލީ -
74
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ނ. އަތޮޅު، މާލެ-4
DT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
248 / 43.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
314 / 54.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
646
ވޯޓު ލީ -
575
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-20
YT.0.20
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
155 / 32.49%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
307 / 64.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
517
ވޯޓު ލީ -
477
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ރިއު އެޓޯލް އެންޑް ރިއު ޕެލަސް މޯލްޑީވާސް (ދ. މާފުށި އަދި ކެދިގަނޑު)
Z73.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
26 / 43.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
33 / 55.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
62
ވޯޓު ލީ -
60
ބާތިލު ވޯޓް -
1
އއ. އަތޮޅު، މާލެ-2
UT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
219 / 47.92%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
228 / 49.89%
ވޯޓު ލެވޭ -
509
ވޯޓު ލީ -
457
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-2
YT.0.36
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
135 / 37.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
210 / 57.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
425
ވޯޓު ލީ -
363
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-17
YT.0.17
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
240 / 30.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
513 / 65.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
855
ވޯޓު ލީ -
784
ބާތިލު ވޯޓް -
31
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-18
YT.0.38
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
159 / 34.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
290 / 62.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
499
ވޯޓު ލީ -
466
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-21
YT.0.40
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
177 / 30.78%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
371 / 64.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
642
ވޯޓު ލީ -
575
ބާތިލު ވޯޓް -
27
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-25
YT.0.25
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
167 / 29.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
394 / 68.64%
ވޯޓު ލެވޭ -
621
ވޯޓު ލީ -
574
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-29
YT.0.29
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
257 / 40.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
360 / 56.96%
ވޯޓު ލެވޭ -
698
ވޯޓު ލީ -
632
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-5
NT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
240 / 48.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
238 / 48.08%
ވޯޓު ލެވޭ -
556
ވޯޓު ލީ -
495
ބާތިލު ވޯޓް -
17
މާލޭރައްޔިތުން - 6
TT.1.6
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 26.53%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
406 / 70.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
595
ވޯޓު ލީ -
573
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-16
YT.0.16
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
239 / 46.32%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
270 / 52.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
591
ވޯޓު ލީ -
516
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-19
YT.0.39
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
147 / 33.49%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
274 / 62.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
435
ވޯޓު ލީ -
439
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-3
YT.0.35
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
263 / 37.84%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
413 / 59.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
819
ވޯޓު ލީ -
695
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1
YT.0.33
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
183 / 43.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
220 / 51.89%
ވޯޓު ލެވޭ -
479
ވޯޓު ލީ -
424
ބާތިލު ވޯޓް -
21
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-6
QT.5.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
189 / 51.64%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
164 / 44.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
394
ވޯޓު ލީ -
366
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-7
YT.0.7
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
235 / 50.21%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
233 / 49.79%
ވޯޓު ލެވޭ -
534
ވޯޓު ލީ -
468
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-12
YT.0.12
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
140 / 32.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
282 / 65.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
485
ވޯޓު ލީ -
433
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-4
PT.2.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
148 / 37.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
235 / 59.80%
ވޯޓު ލެވޭ -
435
ވޯޓު ލީ -
393
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-5
PT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
274 / 50.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
246 / 45.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
573
ވޯޓު ލީ -
538
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-11
YT.0.11
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
59 / 40.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
83 / 57.64%
ވޯޓު ލެވޭ -
386
ވޯޓު ލީ -
144
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-3
QT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
188 / 35.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
316 / 60.08%
ވޯޓު ލެވޭ -
610
ވޯޓު ލީ -
526
ބާތިލު ވޯޓް -
22
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-1
PT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
196 / 40.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
271 / 55.31%
ވޯޓު ލެވޭ -
509
ވޯޓު ލީ -
490
ބާތިލު ވޯޓް -
23
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-7
ST.5.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
316 / 53.20%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
262 / 44.11%
ވޯޓު ލެވޭ -
692
ވޯޓު ލީ -
594
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-1
QT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
295 / 56.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
208 / 40.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
851
ވޯޓު ލީ -
520
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-5
YT.0.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
140 / 34.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
233 / 57.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
472
ވޯޓު ލީ -
406
ބާތިލު ވޯޓް -
33
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-3
RT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
228 / 46.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
253 / 51.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
565
ވޯޓު ލީ -
494
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-6
ST.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
298 / 44.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
355 / 53.14%
ވޯޓު ލެވޭ -
765
ވޯޓު ލީ -
668
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-3
YT.0.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
199 / 44.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
240 / 53.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
486
ވޯޓު ލީ -
446
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-9
YT.0.9
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
236 / 46.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
260 / 51.18%
ވޯޓު ލެވޭ -
585
ވޯޓު ލީ -
508
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-2
QT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
288 / 49.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
284 / 49.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
658
ވޯޓު ލީ -
579
ބާތިލު ވޯޓް -
7
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-1
ST.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
330 / 52.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
280 / 44.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
688
ވޯޓު ލީ -
626
ބާތިލު ވޯޓް -
16
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-3
ST.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 49.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
223 / 46.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
531
ވޯޓު ލީ -
479
ބާތިލު ވޯޓް -
18
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-4
ST.2.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
282 / 51.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
250 / 45.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
603
ވޯޓު ލީ -
551
ބާތިލު ވޯޓް -
19
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-2
ST.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
241 / 45.39%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
276 / 51.98%
ވޯޓު ލެވޭ -
584
ވޯޓު ލީ -
531
ބާތިލު ވޯޓް -
14
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-8
ST.6.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
331 / 56.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
236 / 40.62%
ވޯޓު ލެވޭ -
675
ވޯޓު ލީ -
581
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-2
RT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
325 / 58.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
225 / 40.25%
ވޯޓު ލެވޭ -
609
ވޯޓު ލީ -
559
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-2
PT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
265 / 39.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
383 / 56.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
737
ވޯޓު ލީ -
677
ބާތިލު ވޯޓް -
29
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-3
PT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
264 / 52.07%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
234 / 46.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
550
ވޯޓު ލީ -
507
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2
YT.0.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
313 / 47.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
328 / 50.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
770
ވޯޓު ލީ -
653
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-1
RT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
304 / 43.49%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
369 / 52.79%
ވޯޓު ލެވޭ -
760
ވޯޓު ލީ -
699
ބާތިލު ވޯޓް -
26
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-4
QT.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
175 / 40.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
240 / 55.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
477
ވޯޓު ލީ -
430
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-8
YT.0.8
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
177 / 36.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
292 / 60.96%
ވޯޓު ލެވޭ -
564
ވޯޓު ލީ -
479
ބާތިލު ވޯޓް -
10
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-5
ST.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 46.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
260 / 50.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
593
ވޯޓު ލީ -
516
ބާތިލު ވޯޓް -
18
އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-9
ST.7.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
359 / 49.45%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
344 / 47.38%
ވޯޓު ލެވޭ -
818
ވޯޓު ލީ -
726
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-5
QT.4.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
259 / 38.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
418 / 61.74%
ވޯޓު ލެވޭ -
773
ވޯޓު ލީ -
677
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-6
PT.3.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
158 / 34.57%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
285 / 62.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
512
ވޯޓު ލީ -
457
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-6
YT.0.37
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
123 / 27.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
318 / 70.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
498
ވޯޓު ލީ -
454
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-15
YT.0.15
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
206 / 47.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
225 / 51.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
511
ވޯޓު ލީ -
437
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-14
YT.0.14
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
169 / 45.80%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
194 / 52.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
411
ވޯޓު ލީ -
369
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-10
YT.0.10
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
269 / 46.30%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
304 / 52.32%
ވޯޓު ލެވޭ -
679
ވޯޓު ލީ -
581
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-13
YT.0.13
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
277 / 35.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
476 / 61.74%
ވޯޓު ލެވޭ -
871
ވޯޓު ލީ -
771
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-4
YT.0.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
147 / 33.49%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
274 / 62.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
501
ވޯޓު ލީ -
439
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1
YT.0.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
244 / 47.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
254 / 49.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
660
ވޯޓު ލީ -
514
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-7
QT.5.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
343 / 44.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
413 / 53.29%
ވޯޓު ލެވޭ -
850
ވޯޓު ލީ -
775
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ފ. އަތޮޅު، މާލެ-2
LT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
100 / 24.04%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
311 / 74.76%
ވޯޓު ލެވޭ -
442
ވޯޓު ލީ -
416
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ކ. އަތޮޅު، މާލެ-2
HT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
151 / 42.90%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
195 / 55.40%
ވޯޓު ލެވޭ -
405
ވޯޓު ލީ -
352
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-1
NT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
204 / 46.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
230 / 52.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
489
ވޯޓު ލީ -
441
ބާތިލު ވޯޓް -
7
އދ. އަތޮޅު، މާލެ-2
IT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
138 / 39.20%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
202 / 57.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
397
ވޯޓު ލީ -
352
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-2
OT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
260 / 37.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
405 / 58.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
769
ވޯޓު ލީ -
688
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-1
OT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 41.90%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
223 / 55.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
454
ވޯޓު ލީ -
401
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ވ. އަތޮޅު، މާލެ-1
JT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
226 / 52.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
189 / 44.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
490
ވޯޓު ލީ -
427
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-3
OT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
140 / 31.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
296 / 66.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
514
ވޯޓު ލީ -
445
ބާތިލު ވޯޓް -
9
މ. އަތޮޅު، މާލެ-2
KT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
233 / 38.83%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
343 / 57.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
666
ވޯޓު ލީ -
600
ބާތިލު ވޯޓް -
24
ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1
HT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
180 / 38.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
275 / 59.01%
ވޯޓު ލެވޭ -
749
ވޯޓު ލީ -
466
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-4
NT.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
307 / 43.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
377 / 53.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
775
ވޯޓު ލީ -
705
ބާތިލު ވޯޓް -
21
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-2
NT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
318 / 44.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
358 / 50.64%
ވޯޓު ލެވޭ -
839
ވޯޓު ލީ -
707
ބާތިލު ވޯޓް -
31
ފ. އަތޮޅު، މާލެ-1
LT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
163 / 44.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
178 / 48.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
429
ވޯޓު ލީ -
365
ބާތިލު ވޯޓް -
24
މ. އަތޮޅު، މާލެ-1
KT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
225 / 41.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
278 / 51.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
597
ވޯޓު ލީ -
540
ބާތިލު ވޯޓް -
37
ދ. އަތޮޅު، މާލެ-1
MT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
215 / 40.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
303 / 57.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
586
ވޯޓު ލީ -
526
ބާތިލު ވޯޓް -
8
އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1
IT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
215 / 40.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
303 / 57.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
754
ވޯޓު ލީ -
526
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ދ. އަތޮޅު، މާލެ-2
MT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
192 / 36.23%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
321 / 60.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
574
ވޯޓު ލީ -
530
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-3
NT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
358 / 47.42%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
372 / 49.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
833
ވޯޓު ލީ -
755
ބާތިލު ވޯޓް -
25
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-5
OT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
181 / 45.71%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
202 / 51.01%
ވޯޓު ލެވޭ -
448
ވޯޓު ލީ -
396
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1
UT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
172 / 49.86%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
167 / 48.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
385
ވޯޓު ލީ -
345
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ނޯވާ މޯލްޑިވްސް (އދ. ވަކަރުފަޅި)
Z63.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
18 / 46.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
21 / 53.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
49
ވޯޓު ލީ -
39
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ރެޑިސަން ބްލޫ ރިސޯޓް (އދ. ހުރުއެޅި)
Z66.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
21 / 41.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
29 / 56.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
57
ވޯޓު ލީ -
51
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް، މޯލްޑިވްސް (އދ.ދިއްދޫފިނޮޅު)
Z64.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
44 / 52.38%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
37 / 44.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
96
ވޯޓު ލީ -
84
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް (އދ. ރަންގަލިފިނޮޅު)
Z61.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
74 / 46.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
75 / 46.88%
ވޯޓު ލެވޭ -
162
ވޯޓު ލީ -
160
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (އދ. ނަލަގުރައިދޫ)
Z62.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
57 / 51.82%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
44 / 40.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
122
ވޯޓު ލީ -
110
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް (އދ.މައްޗައްފުށި)
Z83.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
21 / 61.76%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
13 / 38.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
42
ވޯޓު ލީ -
34
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-1
AT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
195 / 60.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
126 / 38.89%
ވޯޓު ލެވޭ -
349
ވޯޓު ލީ -
324
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-4
GT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
250 / 49.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
248 / 49.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
556
ވޯޓު ލީ -
503
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1
DT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
173 / 45.89%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
189 / 50.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
430
ވޯޓު ލީ -
377
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1
BT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
181 / 48.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
188 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
436
ވޯޓު ލީ -
376
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1
CT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
256 / 40.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
376 / 58.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
718
ވޯޓު ލީ -
638
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-1
GT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
293 / 56.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
208 / 40.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
568
ވޯޓު ލީ -
518
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3
FT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
307 / 46.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
344 / 51.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
743
ވޯޓު ލީ -
665
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3
CT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
224 / 47.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
230 / 49.25%
ވޯޓު ލެވޭ -
502
ވޯޓު ލީ -
467
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-6
ET.5.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
255 / 44.89%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
295 / 51.94%
ވޯޓު ލެވޭ -
649
ވޯޓު ލީ -
568
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-5
AT.3.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
186 / 32.75%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
368 / 64.79%
ވޯޓު ލެވޭ -
618
ވޯޓު ލީ -
568
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-5
BT.6.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
273 / 42.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
357 / 55.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
737
ވޯޓު ލީ -
639
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3
BT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
257 / 51.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
223 / 44.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
586
ވޯޓު ލީ -
503
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-7
AT.5.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
256 / 40.96%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
357 / 57.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
697
ވޯޓު ލީ -
625
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-3
AT.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
213 / 38.52%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
324 / 58.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
588
ވޯޓު ލީ -
553
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-4
AT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
183 / 41.40%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
254 / 57.47%
ވޯޓު ލެވޭ -
478
ވޯޓު ލީ -
442
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1
FT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
215 / 41.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
286 / 54.58%
ވޯޓު ލެވޭ -
607
ވޯޓު ލީ -
524
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-3
ET.2.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
177 / 36.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
292 / 60.96%
ވޯޓު ލެވޭ -
585
ވޯޓު ލީ -
479
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2
AT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
314 / 41.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
437 / 57.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
842
ވޯޓު ލީ -
763
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-4
BT.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
236 / 41.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
309 / 54.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
669
ވޯޓު ލީ -
571
ބާތިލު ވޯޓް -
26
ނ. އަތޮޅު، މާލެ-3
DT.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
314 / 45.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
349 / 51.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
749
ވޯޓު ލީ -
683
ބާތިލު ވޯޓް -
20
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-5
CT.3.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
179 / 49.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
179 / 49.31%
ވޯޓު ލެވޭ -
405
ވޯޓު ލީ -
363
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-4
CT.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
160 / 37.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
267 / 62.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
504
ވޯޓު ލީ -
427
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-5
ET.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
317 / 45.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
366 / 51.99%
ވޯޓު ލެވޭ -
783
ވޯޓު ލީ -
704
ބާތިލު ވޯޓް -
21
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2
ET.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
176 / 42.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
227 / 54.96%
ވޯޓު ލެވޭ -
460
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4
ET.3.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 34.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
431 / 62.92%
ވޯޓު ލެވޭ -
777
ވޯޓު ލީ -
685
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2
FT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
181 / 31.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
380 / 66.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
629
ވޯޓު ލީ -
571
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1
ET.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
315 / 47.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
329 / 50.08%
ވޯޓު ލެވޭ -
723
ވޯޓު ލީ -
657
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2
GT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
292 / 55.30%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
228 / 43.18%
ވޯޓު ލެވޭ -
586
ވޯޓު ލީ -
528
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-3
GT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
269 / 46.38%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 51.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
672
ވޯޓު ލީ -
580
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-2
BT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
170 / 33.40%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
323 / 63.46%
ވޯޓު ލެވޭ -
616
ވޯޓު ލީ -
509
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2
DT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 43.83%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
270 / 49.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
642
ވޯޓު ލީ -
543
ބާތިލު ވޯޓް -
35
ހއ.އަތޮޅު، މާލެ-6
AT.4.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
294 / 45.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
329 / 50.54%
ވޯޓު ލެވޭ -
710
ވޯޓު ލީ -
651
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-8
AT.5.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
136 / 33.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
272 / 66.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
450
ވޯޓު ލީ -
412
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2
CT.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
192 / 36.92%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
311 / 59.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
583
ވޯޓު ލީ -
520
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް (ކ. ކަނޑޫމާފުށި)
Z44.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
31 / 60.78%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
16 / 31.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
65
ވޯޓު ލީ -
51
ބާތިލު ވޯޓް -
4
އެނބޫދޫ ވިލެޖް (ކ. އެނބޫދޫ)
Z53.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
24 / 48.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
25 / 51.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
49
ވޯޓު ލީ -
49
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ސެންޓާރާ ރަސްފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް(ކ.ގިރާވަރު)
Z82.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
26 / 60.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
16 / 37.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
51
ވޯޓު ލީ -
43
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް (ކ. ބަރޮސް)
Z57.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
31 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
30 / 48.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
66
ވޯޓު ލީ -
62
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް (ކ. ކަނުއޮތްހުރާ)
Z46.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
24 / 36.36%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
41 / 62.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
68
ވޯޓު ލީ -
66
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް (އއ. ފެސްދޫ)
Z60.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
50 / 50.51%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
48 / 48.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
104
ވޯޓު ލީ -
99
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ކުޑަ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް (ކ. ކުޑަވިލިނގިލި)
Z58.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
21 / 35.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
37 / 61.67%
ވޯޓު ލެވޭ -
75
ވޯޓު ލީ -
60
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ހިލްޓަން މޯލްޑިވްސް އަމިންގިރި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ކ. އަމިންގިރި)
Z52.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
44 / 51.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
38 / 44.19%
ވޯޓު ލެވޭ -
103
ވޯޓު ލީ -
86
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ފަރި ކެމްޕަސް މޯލްޑިވްސް (ކ.ރަށްފަޅުހުރާ)
Z80.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
66 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
65 / 49.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
147
ވޯޓު ލީ -
132
ބާތިލު ވޯޓް -
1
އޮބްލު ސިލެކްޓް ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް ސަންގެލި (ކ. އަކިރިފުށި)
Z43.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
40 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
39 / 48.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
85
ވޯޓު ލީ -
80
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ޕަޓީނާ މޯލްޑިވްސް، ފަރި އައިލަންޑްސް (ކ. ފަރިވެލިހުރާ)
Z47.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
70 / 63.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
41 / 36.94%
ވޯޓު ލެވޭ -
126
ވޯޓު ލީ -
111
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް (އއ. ކުރަމަތި)
Z59.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
88 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
84 / 47.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
205
ވޯޓު ލީ -
176
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް (ކ. އެއްމާފުށި)
Z45.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
117 / 55.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
92 / 44.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
246
ވޯޓު ލީ -
209
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ވަލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި (ކ. އިތާފުށި)
Z55.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
130 / 59.91%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
87 / 40.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
244
ވޯޓު ލީ -
217
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ގިލި ލަންކަންފުށި (ކ. ލަންކަންފުށި)
Z54.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
53 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
53 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
108
ވޯޓު ލީ -
106
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް (ކ. މެދުފިނޮޅު)
Z79.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
175 / 62.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
103 / 36.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
295
ވޯޓު ލީ -
282
ބާތިލު ވޯޓް -
4
އާނުގަނޑު އައިލަންޑް ރިސޯޓް (ކ. އާނުގަނޑު ފިނޮޅު އެންޑް އާނުގަނޑު ހުރާ)
Z49.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
25 / 43.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
33 / 56.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
64
ވޯޓު ލީ -
58
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ކ. ފުރަނަފުށި)
Z51.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
43 / 47.78%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
47 / 52.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
106
ވޯޓު ލީ -
90
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އޯގާ އަރޓް ރިސޯޓް (ކ. މާރަންފުށި)
Z56.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
30 / 58.82%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
21 / 41.18%
ވޯޓު ލެވޭ -
65
ވޯޓު ލީ -
51
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އަދާރަން ޕްރެސްޓިޖް ވާދޫ (ކ. ވާދޫ)
Z50.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
6 / 17.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
29 / 82.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
36
ވޯޓު ލީ -
35
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އެޓްމޮސްފިއަރ ކަނިފުށި މޯލްޑިވްސް (ޅ. ކަނިފުށި)
Z28.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
27 / 50.94%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
25 / 47.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
61
ވޯޓު ލީ -
53
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި މޯލްޑިވްސް (ކ. އޮޅުވެލި)
Z39.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
45 / 32.37%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
92 / 66.19%
ވޯޓު ލެވޭ -
155
ވޯޓު ލީ -
139
ބާތިލު ވޯޓް -
2
އަމިއްލަ ފުށި (ބ. ފިނޮޅަސް)
Z21.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
35 / 43.75%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
42 / 52.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
89
ވޯޓު ލީ -
80
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް (ބ. ވައްކަރު)
Z20.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
49 / 54.44%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
41 / 45.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
94
ވޯޓު ލީ -
90
ބާތިލު ވޯޓް -
0
މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް (ކ. ކުޑަ ބަނޑޮސް)
Z31.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
20 / 35.71%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
36 / 64.29%
ވޯޓު ލެވޭ -
62
ވޯޓު ލީ -
56
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ދަ ނޯޓިލަސް މޯލްޑިވްސް (ބ. ތިލަދޫ)
Z25.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
18 / 33.96%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
34 / 64.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
56
ވޯޓު ލީ -
53
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް (ކ. ކޮދިއްޕަރު)
Z37.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
29 / 49.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
30 / 50.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
70
ވޯޓު ލީ -
59
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް (ކ.ވެލައްސަރު)
Z35.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
50 / 56.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
39 / 43.82%
ވޯޓު ލެވޭ -
95
ވޯޓު ލީ -
89
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ޖުމެއިރާ މޯލްޑިވްސް އޮޅަހަލި އައިލެންޑް (ކ. އޮޅަހަލި)
Z42.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
41 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
37 / 45.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
93
ވޯޓު ލީ -
82
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ކ. ލަންކަންފިނޮޅު)
Z32.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
49 / 47.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
52 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
117
ވޯޓު ލީ -
104
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް (ބ. ފޮނިމަގޫދޫ)
Z24.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
30 / 52.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
25 / 43.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
60
ވޯޓު ލީ -
57
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ބަންޑޮސް މޯލްޑިވްސް (ކ. ބަނޑޮސް)
Z36.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
30 / 46.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
33 / 50.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
179
ވޯޓު ލީ -
65
ބާތިލު ވޯޓް -
2
އަނަންތަރާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް (ކ. ދިގުފިނޮޅު)
Z38.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
61 / 48.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
59 / 46.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
135
ވޯޓު ލީ -
126
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް (ބ. ކަނުފުށި)
Z23.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
51 / 53.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
43 / 44.79%
ވޯޓު ލެވޭ -
100
ވޯޓު ލީ -
96
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް (ކ.ވިހަމަނާފުށި)
Z40.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
60 / 49.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
56 / 45.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
131
ވޯޓު ލީ -
122
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ތާޖް ކޮރަލް ރީފް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ކ. ހެނބަދު)
Z41.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
35 / 41.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
49 / 58.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
92
ވޯޓު ލީ -
84
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ މޯލްޑިވްސް (ބ. މިރިއަންދޫ)
Z22.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
14 / 29.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
32 / 68.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
57
ވޯޓު ލީ -
47
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓު (ކ. ފިހާޅޮހި)
Z33.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
33 / 51.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
26 / 40.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
73
ވޯޓު ލީ -
64
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު (ޅ. ކުރެއްދޫ)
Z26.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
25 / 36.23%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
42 / 60.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
71
ވޯޓު ލީ -
69
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް (ކ.ނަކައްޗާފުށި)
Z34.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
30 / 46.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
33 / 50.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
68
ވޯޓު ލީ -
65
ބާތިލު ވޯޓް -
2
މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް (ބ. މިލައިދޫ)
Z18.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
37 / 59.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
25 / 40.32%
ވޯޓު ލެވޭ -
72
ވޯޓު ލީ -
62
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އަމާރި ރާޔާ މޯލްޑިވްސް (ރ.ކުޑަކުރަތު)
Z81.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
14 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
14 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
36
ވޯޓު ލީ -
28
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ދިގަލި މޯލްޑިވްސް(ރ. ދިގަލި)
Z09.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
35 / 48.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
33 / 45.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
81
ވޯޓު ލީ -
72
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ސިޔާމް ވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް (ނ. ދިގުރަށް)
Z05.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
67 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
62 / 46.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
145
ވޯޓު ލީ -
134
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ހެރިޓަންސް އާރަށް (ރ. އާރަށް)
Z12.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
8 / 18.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
32 / 72.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
50
ވޯޓު ލީ -
44
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ރޮބިންސަން ނޫނު (ނ. އޮރިވަރު)
Z08.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
17 / 51.52%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
16 / 48.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
42
ވޯޓު ލީ -
33
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ޖޭއޭ މަނަފަރު (ހއ.މަނަފަރު)
Z01.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
24 / 60.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
16 / 40.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
41
ވޯޓު ލީ -
40
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން (ރ. އުތުރުމާފަރު)
Z10.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
17 / 36.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
28 / 59.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
51
ވޯޓު ލީ -
47
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ޝެވަލް ބްލޯންކް ރަންދެލި (ރަންދެލި)
Z04.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
59 / 66.29%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
30 / 33.71%
ވޯޓު ލެވޭ -
95
ވޯޓު ލީ -
89
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ހުޅުމާލެ ޖަލު
X01.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
84 / 33.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
147 / 59.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
268
ވޯޓު ލީ -
249
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ޖޯލި މޯލްޑިވްސް (ރ. މުރަވަންދޫ)
Z16.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
47 / 51.65%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
41 / 45.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
100
ވޯޓު ލީ -
91
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ބ. ހޮރުބަދޫ)
Z19.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
37 / 57.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
26 / 40.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
74
ވޯޓު ލީ -
64
ބާތިލު ވޯޓް -
1
އިންޓަރ ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު (ރ. މާމުނަގައު)
Z13.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
28 / 48.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
30 / 51.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
65
ވޯޓު ލީ -
58
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި މޯލްޑިވްސް (ނ. މެދަފުށި)
Z06.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
25 / 34.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
45 / 62.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
79
ވޯޓު ލީ -
72
ބާތިލު ވޯޓް -
2
މެލޭޝިއާ / ކުއަލަލަމްޕޫރް - 1
W02.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
59 / 66.29%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
30 / 33.71%
ވޯޓު ލެވޭ -
915
ވޯޓު ލީ -
89
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އައްޑޫ، މީދޫ-3
S07.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
178 / 44.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
225 / 55.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
470
ވޯޓު ލީ -
403
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އައްސޭރި ޖަލު
X03.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
112 / 33.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
200 / 59.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
398
ވޯޓު ލީ -
336
ބާތިލު ވޯޓް -
24
އައްޑޫ، މީދޫ-2
S07.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 44.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
192 / 50.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
444
ވޯޓު ލީ -
377
ބާތިލު ވޯޓް -
17
އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-1
S07.2.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
208 / 50.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
189 / 45.99%
ވޯޓު ލެވޭ -
472
ވޯޓު ލީ -
411
ބާތިލު ވޯޓް -
14
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-15
S06.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
402 / 60.36%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
251 / 37.69%
ވޯޓު ލެވޭ -
795
ވޯޓު ލީ -
666
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އައްޑޫ، މީދޫ-1
S07.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
176 / 45.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
191 / 48.97%
ވޯޓު ލެވޭ -
441
ވޯޓު ލީ -
390
ބާތިލު ވޯޓް -
23
މާފުށީ ޖަލު - 1
X02.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
170 / 30.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
350 / 62.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
664
ވޯޓު ލީ -
559
ބާތިލު ވޯޓް -
39
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-9
S05.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
279 / 60.92%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
162 / 35.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
545
ވޯޓު ލީ -
458
ބާތިލު ވޯޓް -
17
މާފުށީ ޖަލު - 2
X02.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
75 / 24.35%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
183 / 59.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
416
ވޯޓު ލީ -
308
ބާތިލު ވޯޓް -
50
އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-2
S07.2.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
229 / 58.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
149 / 38.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
457
ވޯޓު ލީ -
390
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ދޫނިދޫ ޖަލު
X04.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
35 / 25.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
98 / 71.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
156
ވޯޓު ލީ -
137
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ޖޭޑަބްލިޔު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ށ. ވަގަރު)
Z03.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
21 / 40.38%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
30 / 57.69%
ވޯޓު ލެވޭ -
61
ވޯޓު ލީ -
52
ބާތިލު ވޯޓް -
1
މެލޭޝިއާ / ކުއަލަލަމްޕޫރް - 2
W02.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
347 / 53.80%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
282 / 43.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
780
ވޯޓު ލީ -
645
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 1
W03.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
295 / 49.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
285 / 47.98%
ވޯޓު ލެވޭ -
670
ވޯޓު ލީ -
594
ބާތިލު ވޯޓް -
14
އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 2
W01.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
167 / 49.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
142 / 41.76%
ވޯޓު ލެވޭ -
455
ވޯޓު ލީ -
340
ބާތިލު ވޯޓް -
31
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-13
S06.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
247 / 59.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
159 / 38.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
526
ވޯޓު ލީ -
418
ބާތިލު ވޯޓް -
12
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-14
S06.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
241 / 59.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
156 / 38.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
492
ވޯޓު ލީ -
402
ބާތިލު ވޯޓް -
5
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-12
S06.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
317 / 69.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
124 / 27.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
542
ވޯޓު ލީ -
453
ބާތިލު ވޯޓް -
12
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-11
S06.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
180 / 56.60%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
122 / 38.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
649
ވޯޓު ލީ -
318
ބާތިލު ވޯޓް -
16
އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް / އަބޫ ދާބީ - 1
W08.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
135 / 41.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
179 / 55.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
442
ވޯޓު ލީ -
322
ބާތިލު ވޯޓް -
8
އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 1
W01.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
319 / 62.92%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
171 / 33.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
608
ވޯޓު ލީ -
507
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ހުޅުލެ-1
V02.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
106 / 56.38%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
78 / 41.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
215
ވޯޓު ލީ -
188
ބާތިލު ވޯޓް -
4
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-10
S05.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
335 / 47.32%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
356 / 50.28%
ވޯޓު ލެވޭ -
748
ވޯޓު ލީ -
708
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2
W03.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
294 / 50.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
269 / 45.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
640
ވޯޓު ލީ -
587
ބާތިލު ވޯޓް -
24
އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-1
S01.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
84 / 34.43%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
153 / 62.70%
ވޯޓު ލެވޭ -
292
ވޯޓު ލީ -
244
ބާތިލު ވޯޓް -
7
އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-3
S01.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
84 / 34.29%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
153 / 62.45%
ވޯޓު ލެވޭ -
398
ވޯޓު ލީ -
245
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-3
R03.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
150 / 36.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
252 / 60.58%
ވޯޓު ލެވޭ -
489
ވޯޓު ލީ -
416
ބާތިލު ވޯޓް -
14
އައްޑޫ، ފޭދޫ-1
S02.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
190 / 46.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
218 / 52.78%
ވޯޓު ލެވޭ -
485
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
5
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-1
S04.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
349 / 55.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
270 / 42.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
771
ވޯޓު ލީ -
629
ބާތިލު ވޯޓް -
10
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-5
S04.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
190 / 61.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
103 / 33.44%
ވޯޓު ލެވޭ -
384
ވޯޓު ލީ -
308
ބާތިލު ވޯޓް -
15
އައްޑޫ، ފޭދޫ-2
S02.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
190 / 47.86%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
199 / 50.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
479
ވޯޓު ލީ -
397
ބާތިލު ވޯޓް -
8
އައްޑޫ، މަރަދޫ-1
S03.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
370 / 64.24%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
206 / 35.76%
ވޯޓު ލެވޭ -
703
ވޯޓު ލީ -
576
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2
S04.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
289 / 55.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
221 / 42.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
637
ވޯޓު ލީ -
521
ބާތިލު ވޯޓް -
11
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-8
S05.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
228 / 56.44%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
159 / 39.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
502
ވޯޓު ލީ -
404
ބާތިލު ވޯޓް -
17
އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-2
S01.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
95 / 36.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
154 / 59.46%
ވޯޓު ލެވޭ -
306
ވޯޓު ލީ -
259
ބާތިލު ވޯޓް -
10
އައްޑޫ، ފޭދޫ-5
S02.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
207 / 53.21%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
167 / 42.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
459
ވޯޓު ލީ -
389
ބާތިލު ވޯޓް -
15
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-3
S04.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
169 / 51.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
142 / 43.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
424
ވޯޓު ލީ -
327
ބާތިލު ވޯޓް -
16
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-4
S04.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
235 / 65.64%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
116 / 32.40%
ވޯޓު ލެވޭ -
454
ވޯޓު ލީ -
358
ބާތިލު ވޯޓް -
7
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-6
S05.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
239 / 64.77%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
130 / 35.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
464
ވޯޓު ލީ -
369
ބާތިލު ވޯޓް -
0
އައްޑޫ، ހިތަދޫ-7
S05.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
217 / 52.04%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
178 / 42.69%
ވޯޓު ލެވޭ -
504
ވޯޓު ލީ -
417
ބާތިލު ވޯޓް -
22
އައްޑޫ، މަރަދޫ-2
S03.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
237 / 56.43%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
154 / 36.67%
ވޯޓު ލެވޭ -
508
ވޯޓު ލީ -
420
ބާތިލު ވޯޓް -
29
އައްޑޫ، ފޭދޫ-4
S02.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
256 / 51.20%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
229 / 45.80%
ވޯޓު ލެވޭ -
564
ވޯޓު ލީ -
500
ބާތިލު ވޯޓް -
15
އައްޑޫ، ފޭދޫ-3
S02.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
204 / 43.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
248 / 53.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
546
ވޯޓު ލީ -
465
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އައްޑޫ، މަރަދޫ-3
S03.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
227 / 48.50%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
223 / 47.65%
ވޯޓު ލެވޭ -
631
ވޯޓު ލީ -
468
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-3
R02.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
114 / 29.92%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
262 / 68.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
431
ވޯޓު ލީ -
381
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2
R02.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
208 / 39.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
303 / 57.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
572
ވޯޓު ލީ -
526
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2
R03.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
161 / 34.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
301 / 64.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
502
ވޯޓު ލީ -
470
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ގދ. ގައްދޫ-2
Q05.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
137 / 54.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
108 / 42.69%
ވޯޓު ލެވޭ -
302
ވޯޓު ލީ -
253
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-4
R02.01.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
232 / 47.84%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
221 / 45.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
521
ވޯޓު ލީ -
485
ބާތިލު ވޯޓް -
32
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3
R01.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
242 / 39.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
363 / 58.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
789
ވޯޓު ލީ -
620
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ގދ. މަޑަވެލި-2
Q03.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
117 / 27.08%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
299 / 69.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
489
ވޯޓު ލީ -
432
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ގދ. ފިޔޯރީ-1
Q04.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
192 / 49.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
192 / 49.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
464
ވޯޓު ލީ -
391
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-1
R01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
250 / 32.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
506 / 66.14%
ވޯޓު ލެވޭ -
829
ވޯޓު ލީ -
765
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-1
Q04.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
83 / 22.43%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
270 / 72.97%
ވޯޓު ލެވޭ -
414
ވޯޓު ލީ -
370
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-2
R01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
269 / 46.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
293 / 50.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
617
ވޯޓު ލީ -
576
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ގދ. ނަޑެއްލާ-1
Q03.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
198 / 42.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
235 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
544
ވޯޓު ލީ -
470
ބާތިލު ވޯޓް -
37
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-2
Q04.09.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
118 / 34.91%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
207 / 61.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
380
ވޯޓު ލީ -
338
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1
Q03.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
259 / 52.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
231 / 46.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
558
ވޯޓު ލީ -
498
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-1
R02.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
197 / 45.60%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
221 / 51.16%
ވޯޓު ލެވޭ -
484
ވޯޓު ލީ -
432
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-1
R03.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
284 / 39.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
414 / 57.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
785
ވޯޓު ލީ -
726
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ގދ. ގައްދޫ-3
Q05.05.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
114 / 39.04%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
173 / 59.25%
ވޯޓު ލެވޭ -
333
ވޯޓު ލީ -
292
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ގދ. ގައްދޫ-1
Q05.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
120 / 32.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
219 / 60.16%
ވޯޓު ލެވޭ -
427
ވޯޓު ލީ -
364
ބާތިލު ވޯޓް -
25
ގދ. ރަތަފަންދޫ-1
Q04.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
175 / 54.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
138 / 43.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
383
ވޯޓު ލީ -
320
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ގދ. ވާދޫ-1
Q05.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
312 / 66.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
141 / 30.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
545
ވޯޓު ލީ -
466
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ގއ. ގެމަނަފުށި-2
P03.08.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
116 / 38.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
178 / 58.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
338
ވޯޓު ލީ -
303
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ލ. މުންޑޫ-1
O02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
71 / 60.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
41 / 35.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
130
ވޯޓު ލީ -
117
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ގއ. ގެމަނަފުށި-1
P03.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
213 / 47.65%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
226 / 50.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
480
ވޯޓު ލީ -
447
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ތ. އޮމަދޫ-1
N03.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
134 / 51.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
125 / 48.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
302
ވޯޓު ލީ -
259
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ގއ. ކޮލަމާފުށި-2
P01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
110 / 48.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
116 / 51.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
243
ވޯޓު ލީ -
226
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ގއ. ދެއްވަދޫ-1
P03.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 46.80%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
191 / 53.20%
ވޯޓު ލެވޭ -
388
ވޯޓު ލީ -
359
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ލ. ގަން-2
O02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
301 / 48.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
299 / 48.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
654
ވޯޓު ލީ -
619
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ގއ. ކޮނޑޭ-1
P03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
89 / 41.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
105 / 49.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
238
ވޯޓު ލީ -
212
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1
P03.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
166 / 42.89%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
210 / 54.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
421
ވޯޓު ލީ -
387
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ލ. ކަލައިދޫ-1
O01.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
159 / 40.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
221 / 55.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
430
ވޯޓު ލީ -
396
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ލ. ފޮނަދޫ-1
O03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
150 / 32.75%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
292 / 63.76%
ވޯޓު ލެވޭ -
504
ވޯޓު ލީ -
458
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ލ. މާވަށް-1
O04.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
118 / 34.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
227 / 65.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
393
ވޯޓު ލީ -
347
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ގދ. މަޑަވެލި-1
Q03.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
74 / 22.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
240 / 74.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
366
ވޯޓު ލީ -
322
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ލ. ކުނަހަންދޫ-1
O04.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
205 / 48.58%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
217 / 51.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
473
ވޯޓު ލީ -
422
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ގއ. ދާންދޫ-2
P02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
201 / 53.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
161 / 42.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
412
ވޯޓު ލީ -
378
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ލ. ފޮނަދޫ-2
O03.07.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
117 / 22.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
387 / 74.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
644
ވޯޓު ލީ -
519
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ގއ. މާމެންދޫ-1
P02.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
288 / 40.11%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
402 / 55.99%
ވޯޓު ލެވޭ -
800
ވޯޓު ލީ -
718
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ގދ. ތިނަދޫ-5
Q02.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
210 / 43.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
257 / 53.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
560
ވޯޓު ލީ -
478
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ލ. ގަން-4
O02.05.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
280 / 43.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
343 / 53.34%
ވޯޓު ލެވޭ -
722
ވޯޓު ލީ -
643
ބާތިލު ވޯޓް -
20
ލ. ދަނބިދޫ-1
O01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
187 / 45.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
215 / 52.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
457
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ގއ. ނިލަންދޫ-1
P02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
130 / 39.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
195 / 58.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
356
ވޯޓު ލީ -
332
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ލ. މާމެންދޫ-1
O03.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
227 / 39.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
315 / 54.78%
ވޯޓު ލެވޭ -
610
ވޯޓު ލީ -
575
ބާތިލު ވޯޓް -
33
ލ. މާވަށް-2
O04.06.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
219 / 44.60%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
261 / 53.16%
ވޯޓު ލެވޭ -
558
ވޯޓު ލީ -
491
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ލ. ފޮނަދޫ-3
O03.07.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
227 / 39.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
315 / 54.78%
ވޯޓު ލެވޭ -
620
ވޯޓު ލީ -
575
ބާތިލު ވޯޓް -
33
ގއ. ވިލިނގިލި-3
P01.02.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 39.21%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
357 / 58.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
710
ވޯޓު ލީ -
607
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ލ. އިސްދޫ-1
O01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
261 / 45.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
289 / 50.35%
ވޯޓު ލެވޭ -
617
ވޯޓު ލީ -
574
ބާތިލު ވޯޓް -
24
ލ. ހިތަދޫ-1
O04.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
316 / 44.07%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
391 / 54.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
777
ވޯޓު ލީ -
717
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ގދ. ތިނަދޫ-4
Q01.01.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
209 / 46.34%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
231 / 51.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
539
ވޯޓު ލީ -
451
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ގއ. ވިލިނގިލި-1
P01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
184 / 33.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
347 / 63.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
577
ވޯޓު ލީ -
546
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ގއ. ވިލިނގިލި-2
P01.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
227 / 38.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
339 / 57.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
642
ވޯޓު ލީ -
591
ބާތިލު ވޯޓް -
25
ގދ. ތިނަދޫ-6
Q02.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
174 / 43.83%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
199 / 50.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
446
ވޯޓު ލީ -
397
ބާތިލު ވޯޓް -
24
ގދ. ތިނަދޫ-7
Q02.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
198 / 45.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
225 / 51.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
501
ވޯޓު ލީ -
436
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ގދ. ތިނަދޫ-3
Q01.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
162 / 46.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
159 / 45.82%
ވޯޓު ލެވޭ -
409
ވޯޓު ލީ -
347
ބާތިލު ވޯޓް -
26
ގދ. ތިނަދޫ-1
Q01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
227 / 44.51%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
256 / 50.20%
ވޯޓު ލެވޭ -
577
ވޯޓު ލީ -
510
ބާތިލު ވޯޓް -
27
ލ. މާބައިދޫ-1
O01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
154 / 44.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
172 / 49.28%
ވޯޓު ލެވޭ -
370
ވޯޓު ލީ -
349
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ގއ. ކޮލަމާފުށި-1
P01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
111 / 39.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
164 / 58.99%
ވޯޓު ލެވޭ -
294
ވޯޓު ލީ -
278
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ގއ. ދާންދޫ-1
P02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
138 / 50.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
126 / 46.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
288
ވޯޓު ލީ -
273
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ލ. ގަން-1
O02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
300 / 43.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
368 / 53.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
733
ވޯޓު ލީ -
687
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ލ. ގަން-3
O02.05.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
292 / 46.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
325 / 51.51%
ވޯޓު ލެވޭ -
679
ވޯޓު ލީ -
631
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ގދ. ތިނަދޫ-2
Q01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
232 / 48.23%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
217 / 45.11%
ވޯޓު ލެވޭ -
542
ވޯޓު ލީ -
481
ބާތިލު ވޯޓް -
32
ތ. ދިޔަމިގިލި-1
N04.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
219 / 53.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
191 / 46.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
425
ވޯޓު ލީ -
412
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ތ. ގާދިއްފުށި-1
N04.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
65 / 35.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
116 / 63.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
199
ވޯޓު ލީ -
184
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ތ. ތިމަރަފުށި-3
N02.10.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
79 / 41.80%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
110 / 58.20%
ވޯޓު ލެވޭ -
249
ވޯޓު ލީ -
189
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ތ. ތިމަރަފުށި-1
N02.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
199 / 68.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
78 / 26.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
369
ވޯޓު ލީ -
290
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ތ. ހިރިލަންދޫ-1
N03.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
350 / 55.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
279 / 43.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
696
ވޯޓު ލީ -
636
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ދ. ކުޑަހުވަދޫ-1
M02.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 26.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
445 / 71.20%
ވޯޓު ލެވޭ -
691
ވޯޓު ލީ -
625
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ތ. ވަންދޫ-1
N03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
128 / 45.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
148 / 53.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
290
ވޯޓު ލީ -
279
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ތ. ވިލުފުށި-2
N01.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
143 / 47.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
157 / 51.82%
ވޯޓު ލެވޭ -
343
ވޯޓު ލީ -
303
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ތ. ކަނޑޫދޫ-1
N03.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
115 / 45.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
131 / 51.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
266
ވޯޓު ލީ -
254
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ތ. ބުރުނި-1
N01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
89 / 41.78%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
124 / 58.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
233
ވޯޓު ލީ -
213
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ތ. ތިމަރަފުށި-2
N02.10.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
51 / 40.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
66 / 51.97%
ވޯޓު ލެވޭ -
179
ވޯޓު ލީ -
127
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ތ. ގުރައިދޫ-1
N04.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
108 / 24.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
334 / 74.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
497
ވޯޓު ލީ -
447
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2
M02.07.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
199 / 35.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
349 / 62.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
599
ވޯޓު ލީ -
561
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ތ. ގުރައިދޫ-2
N04.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
111 / 27.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
291 / 72.03%
ވޯޓު ލެވޭ -
434
ވޯޓު ލީ -
404
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ދ. ކުޑަހުވަދޫ-3
M02.07.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
298 / 54.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
232 / 42.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
588
ވޯޓު ލީ -
549
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ދ. މާއެނބުދޫ-1
M02.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
254 / 44.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
310 / 54.58%
ވޯޓު ލެވޭ -
606
ވޯޓު ލީ -
568
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ތ. ވޭމަންޑޫ-1
N02.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
250 / 36.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
419 / 61.98%
ވޯޓު ލެވޭ -
728
ވޯޓު ލީ -
676
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ތ. މަޑިފުށި-1
N01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
194 / 41.36%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
275 / 58.64%
ވޯޓު ލެވޭ -
543
ވޯޓު ލީ -
469
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ތ. ވިލުފުށި-1
N01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
147 / 48.84%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
148 / 49.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
355
ވޯޓު ލީ -
301
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ތ. ކިނބިދޫ-1
N03.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
178 / 43.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
213 / 51.95%
ވޯޓު ލެވޭ -
449
ވޯޓު ލީ -
410
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ވ. ތިނަދޫ-1
J01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
40 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
38 / 47.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
91
ވޯޓު ލީ -
80
ބާތިލު ވޯޓް -
2
އދ. ދިއްދޫ-1
I03.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
58 / 55.24%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
43 / 40.95%
ވޯޓު ލެވޭ -
118
ވޯޓު ލީ -
105
ބާތިލު ވޯޓް -
4
އދ. އޮމަދޫ-1
I03.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
270 / 52.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
224 / 43.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
635
ވޯޓު ލީ -
516
ބާތިލު ވޯޓް -
22
މ. ރަތްމަންދޫ-1
K01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
52 / 39.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
79 / 59.40%
ވޯޓު ލެވޭ -
147
ވޯޓު ލީ -
133
ބާތިލު ވޯޓް -
2
އދ. ދަނގެތި-2
I03.06.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
157 / 46.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
175 / 52.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
357
ވޯޓު ލީ -
335
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ވ. ރަކީދޫ-1
J02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
44 / 47.83%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
47 / 51.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
105
ވޯޓު ލީ -
92
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ދ. މީދޫ-2
M01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
126 / 41.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
167 / 54.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
320
ވޯޓު ލީ -
305
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ފ. ނިލަންދޫ-1
L02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
150 / 36.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
259 / 62.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
440
ވޯޓު ލީ -
416
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ފ. ދަރަނބޫދޫ-1
L02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
118 / 42.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
156 / 55.71%
ވޯޓު ލެވޭ -
299
ވޯޓު ލީ -
280
ބާތިލު ވޯޓް -
6
އދ. ހަންޏާމީދޫ-1
I02.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
221 / 59.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
146 / 39.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
421
ވޯޓު ލީ -
374
ބާތިލު ވޯޓް -
7
މ. ވޭވަށް-1
K01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
86 / 47.78%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
92 / 51.11%
ވޯޓު ލެވޭ -
186
ވޯޓު ލީ -
180
ބާތިލު ވޯޓް -
2
އދ. ދަނގެތި-1
I03.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
174 / 42.44%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
226 / 55.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
466
ވޯޓު ލީ -
410
ބާތިލު ވޯޓް -
10
އއ. ހިމަންދޫ-1
U01.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
269 / 58.86%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
179 / 39.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
556
ވޯޓު ލީ -
457
ބާތިލު ވޯޓް -
9
އދ. މަންދޫ-1
I03.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
103 / 43.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
134 / 56.54%
ވޯޓު ލެވޭ -
282
ވޯޓު ލީ -
237
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ވ. ފެލިދޫ-1
J01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
115 / 35.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
212 / 64.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
371
ވޯޓު ލީ -
328
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ވ. ފުލިދޫ-1
J01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
144 / 48.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
147 / 49.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
322
ވޯޓު ލީ -
295
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ދ. މީދޫ-1
M01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
198 / 47.71%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
209 / 50.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
452
ވޯޓު ލީ -
415
ބާތިލު ވޯޓް -
8
މ. މުލި-1
K01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
205 / 44.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
247 / 53.35%
ވޯޓު ލެވޭ -
531
ވޯޓު ލީ -
463
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ދ. ހުޅުދެލި-1
M01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
147 / 27.53%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
373 / 69.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
568
ވޯޓު ލީ -
534
ބާތިލު ވޯޓް -
14
އދ. މާމިގިލި-2
I01.10.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
210 / 49.07%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
203 / 47.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
553
ވޯޓު ލީ -
428
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ދ. ރިނބުދޫ-1
M01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
125 / 50.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
119 / 48.18%
ވޯޓު ލެވޭ -
266
ވޯޓު ލީ -
247
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ފ. ނިލަންދޫ-2
L02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
150 / 36.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
259 / 62.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
569
ވޯޓު ލީ -
416
ބާތިލު ވޯޓް -
7
މ. މުލައް-1
K02.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
136 / 35.32%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
249 / 64.68%
ވޯޓު ލެވޭ -
443
ވޯޓު ލީ -
385
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ފ. ބިލެތްދޫ-1
L01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
272 / 43.59%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
326 / 52.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
682
ވޯޓު ލީ -
624
ބާތިލު ވޯޓް -
26
އދ. ދިގުރަށް-1
I03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
233 / 53.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
196 / 45.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
457
ވޯޓު ލީ -
433
ބާތިލު ވޯޓް -
4
މ. ނާލާފުށި-1
K02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
170 / 51.52%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
152 / 46.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
350
ވޯޓު ލީ -
330
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ދ. ބަނޑިދޫ-1
M01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
155 / 39.64%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
231 / 59.08%
ވޯޓު ލެވޭ -
433
ވޯޓު ލީ -
391
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ވ. ކެޔޮދޫ-1
J02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
232 / 52.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
196 / 44.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
476
ވޯޓު ލީ -
440
ބާތިލު ވޯޓް -
12
އދ. ކުނބުރުދޫ-1
I02.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
206 / 57.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
138 / 38.76%
ވޯޓު ލެވޭ -
381
ވޯޓު ލީ -
356
ބާތިލު ވޯޓް -
12
މ. ކޮޅުފުށި-1
K02.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
246 / 50.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
235 / 48.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
552
ވޯޓު ލީ -
489
ބާތިލު ވޯޓް -
8
މ. މުލައް-2
K02.03.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
133 / 33.76%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
242 / 61.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
442
ވޯޓު ލީ -
394
ބާތިލު ވޯޓް -
19
އދ. މަހިބަދޫ-1
I02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
264 / 46.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
295 / 51.94%
ވޯޓު ލެވޭ -
626
ވޯޓު ލީ -
568
ބާތިލު ވޯޓް -
9
އދ. މަހިބަދޫ-2
I02.04.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
323 / 44.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
394 / 53.97%
ވޯޓު ލެވޭ -
827
ވޯޓު ލީ -
730
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އދ. މާމިގިލި-1
I01.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
202 / 52.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
149 / 38.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
491
ވޯޓު ލީ -
383
ބާތިލު ވޯޓް -
32
އދ. މާމިގިލި-3
I01.10.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
258 / 51.50%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
230 / 45.91%
ވޯޓު ލެވޭ -
673
ވޯޓު ލީ -
501
ބާތިލު ވޯޓް -
13
މ. މަޑުއްވަރި-1
K01.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
105 / 43.39%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
126 / 52.07%
ވޯޓު ލެވޭ -
256
ވޯޓު ލީ -
242
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ފ. ފީއަލި-1
L01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
328 / 49.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
321 / 48.20%
ވޯޓު ލެވޭ -
745
ވޯޓު ލީ -
666
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ފ. މަގޫދޫ-1
L01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
255 / 54.60%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
185 / 39.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
491
ވޯޓު ލީ -
467
ބާތިލު ވޯޓް -
27
މ. ދިއްގަރު-1
K01.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
346 / 52.91%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
298 / 45.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
706
ވޯޓު ލީ -
654
ބާތިލު ވޯޓް -
10
އދ. ފެންފުށި-1
I01.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
221 / 43.94%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
262 / 52.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
621
ވޯޓު ލީ -
503
ބާތިލު ވޯޓް -
20
އއ. ތޮއްޑޫ-1
U02.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
128 / 30.48%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
286 / 68.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
477
ވޯޓު ލީ -
420
ބާތިލު ވޯޓް -
6
އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1
U01.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
330 / 73.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
110 / 24.44%
ވޯޓު ލެވޭ -
472
ވޯޓު ލީ -
450
ބާތިލު ވޯޓް -
10
އއ. ރަސްދޫ-2
U02.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
76 / 39.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
114 / 59.69%
ވޯޓު ލެވޭ -
222
ވޯޓު ލީ -
191
ބާތިލު ވޯޓް -
1
އއ. އުކުޅަސް-1
U02.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
392 / 56.08%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
296 / 42.35%
ވޯޓު ލެވޭ -
722
ވޯޓު ލީ -
699
ބާތިލު ވޯޓް -
11
އއ. ތޮއްޑޫ-2
U02.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
256 / 47.23%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
275 / 50.74%
ވޯޓު ލެވޭ -
611
ވޯޓު ލީ -
542
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ވިލިމާލެ-5
T13.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
73 / 35.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
129 / 62.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
278
ވޯޓު ލީ -
208
ބާތިލު ވޯޓް -
6
އއ. ރަސްދޫ-1
U02.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
284 / 47.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
301 / 49.92%
ވޯޓު ލެވޭ -
653
ވޯޓު ލީ -
603
ބާތިލު ވޯޓް -
18
މާލޭރައްޔިތުން - 4
TT.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
138 / 30.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 66.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
578
ވޯޓު ލީ -
453
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ހެންވޭރުހުޅަނގު-4
T14.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
156 / 42.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
209 / 57.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
436
ވޯޓު ލީ -
365
ބާތިލު ވޯޓް -
0
މައްޗަންގޮޅި މެދު-3
T15.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
238 / 50.42%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
205 / 43.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
698
ވޯޓު ލީ -
472
ބާތިލު ވޯޓް -
29
ހެންވޭރުހުޅަނގު-3
T14.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
237 / 46.75%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
250 / 49.31%
ވޯޓު ލެވޭ -
707
ވޯޓު ލީ -
507
ބާތިލު ވޯޓް -
20
އއ. މަތިވެރި-1
U01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
246 / 45.30%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
291 / 53.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
562
ވޯޓު ލީ -
543
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ހެންވޭރުހުޅަނގު-2
T14.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
203 / 35.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
339 / 59.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
737
ވޯޓު ލީ -
571
ބާތިލު ވޯޓް -
29
މައްޗަންގޮޅި މެދު-4
T15.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
130 / 36.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
204 / 56.51%
ވޯޓު ލެވޭ -
427
ވޯޓު ލީ -
361
ބާތިލު ވޯޓް -
27
ހެންވޭރުހުޅަނގު-1
T14.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
214 / 42.38%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
272 / 53.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
677
ވޯޓު ލީ -
505
ބާތިލު ވޯޓް -
19
އއ. ފެރިދޫ-1
U01.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
250 / 47.44%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
264 / 50.09%
ވޯޓު ލެވޭ -
569
ވޯޓު ލީ -
527
ބާތިލު ވޯޓް -
13
އއ. މާޅޮސް-1
U01.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
172 / 45.50%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
193 / 51.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
384
ވޯޓު ލީ -
378
ބާތިލު ވޯޓް -
13
މައްޗަންގޮޅި މެދު-1
T15.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
271 / 48.05%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
270 / 47.87%
ވޯޓު ލެވޭ -
737
ވޯޓު ލީ -
564
ބާތިލު ވޯޓް -
23
މައްޗަންގޮޅީ މެދު-2
T15.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
270 / 43.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
327 / 52.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
791
ވޯޓު ލީ -
619
ބާތިލު ވޯޓް -
22
މާލޭރައްޔިތުން - 5
TT.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
193 / 39.96%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
276 / 57.14%
ވޯޓު ލެވޭ -
545
ވޯޓު ލީ -
483
ބާތިލު ވޯޓް -
14
މާފަންނުމެދު-2
T11.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
232 / 45.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
269 / 52.33%
ވޯޓު ލެވޭ -
691
ވޯޓު ލީ -
514
ބާތިލު ވޯޓް -
13
މާފަންނުދެކުނު-4
T12.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
193 / 42.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
256 / 57.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
556
ވޯޓު ލީ -
449
ބާތިލު ވޯޓް -
0
މާފަންނުދެކުނު-1
T12.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
234 / 43.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
288 / 53.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
660
ވޯޓު ލީ -
541
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ވިލިމާލެ-2
T13.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
193 / 43.47%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
235 / 52.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
561
ވޯޓު ލީ -
444
ބާތިލު ވޯޓް -
16
މާފަންނުމެދު-3
T11.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
214 / 43.58%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
257 / 52.34%
ވޯޓު ލެވޭ -
639
ވޯޓު ލީ -
491
ބާތިލު ވޯޓް -
20
މާފަންނުދެކުނު-3
T12.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
249 / 43.30%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
306 / 53.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
718
ވޯޓު ލީ -
575
ބާތިލު ވޯޓް -
20
މާފަންނުހުޅަނގު-3
T10.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
290 / 50.35%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
258 / 44.79%
ވޯޓު ލެވޭ -
752
ވޯޓު ލީ -
576
ބާތިލު ވޯޓް -
28
މާފަންނުހުޅަނގު-4
T10.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
283 / 48.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
286 / 49.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
722
ވޯޓު ލީ -
583
ބާތިލު ވޯޓް -
14
މާފަންނުހުޅަނގު-2
T10.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
242 / 47.27%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
251 / 49.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
676
ވޯޓު ލީ -
512
ބާތިލު ވޯޓް -
19
މާފަންނުމެދު-5
T11.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
240 / 43.64%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
280 / 50.91%
ވޯޓު ލެވޭ -
698
ވޯޓު ލީ -
550
ބާތިލު ވޯޓް -
30
މާފަންނުދެކުނު-2
T12.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
231 / 42.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 55.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
637
ވޯޓު ލީ -
544
ބާތިލު ވޯޓް -
13
މާފަންނުއުތުރު-5
T09.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
263 / 49.07%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
255 / 47.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
707
ވޯޓު ލީ -
536
ބާތިލު ވޯޓް -
18
މާފަންނުހުޅަނގު-1
T10.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
242 / 47.27%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
251 / 49.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
621
ވޯޓު ލީ -
512
ބާތިލު ވޯޓް -
19
މާފަންނުހުޅަނގު-5
T10.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
204 / 43.22%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
245 / 51.91%
ވޯޓު ލެވޭ -
599
ވޯޓު ލީ -
472
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ވިލިމާލެ-1
T13.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
214 / 45.05%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
242 / 50.95%
ވޯޓު ލެވޭ -
584
ވޯޓު ލީ -
475
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ވިލިމާލެ-4
T13.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
160 / 42.11%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
204 / 53.68%
ވޯޓު ލެވޭ -
472
ވޯޓު ލީ -
380
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ވިލިމާލެ-3
T13.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
176 / 42.62%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
217 / 52.54%
ވޯޓު ލެވޭ -
513
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
20
މާފަންނުއުތުރު-4
T09.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
295 / 49.33%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
284 / 47.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
770
ވޯޓު ލީ -
598
ބާތިލު ވޯޓް -
19
މާފަންނުމެދު-1
T11.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
271 / 50.94%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
235 / 44.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
648
ވޯޓު ލީ -
532
ބާތިލު ވޯޓް -
26
މާފަންނުމެދު-4
T11.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
211 / 42.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
259 / 52.32%
ވޯޓު ލެވޭ -
623
ވޯޓު ލީ -
495
ބާތިލު ވޯޓް -
25
މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-5
T08.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
53 / 44.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
62 / 52.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
135
ވޯޓު ލީ -
119
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ގަލޮޅުދެކުނު-3
T06.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
282 / 53.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
222 / 42.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
640
ވޯޓު ލީ -
528
ބާތިލު ވޯޓް -
24
ހެންވޭރުއުތުރު-5
T04.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
151 / 39.32%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
221 / 57.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
457
ވޯޓު ލީ -
384
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ހެންވޭރުއުތުރު-4
T04.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 43.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
180 / 51.58%
ވޯޓު ލެވޭ -
431
ވޯޓު ލީ -
349
ބާތިލު ވޯޓް -
17
މާފަންނުއުތުރު-2
T09.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
234 / 47.08%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
251 / 50.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
643
ވޯޓު ލީ -
497
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ގަލޮޅުދެކުނު-2
T06.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
293 / 47.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
301 / 48.47%
ވޯޓު ލެވޭ -
737
ވޯޓު ލީ -
621
ބާތިލު ވޯޓް -
27
މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-4
T08.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
261 / 44.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
306 / 52.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
743
ވޯޓު ލީ -
587
ބާތިލު ވޯޓް -
20
މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-2
T08.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
241 / 45.22%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
277 / 51.97%
ވޯޓު ލެވޭ -
676
ވޯޓު ލީ -
533
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ހެންވޭރުދެކުނު-2
T03.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
261 / 48.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
259 / 48.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
631
ވޯޓު ލީ -
535
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ހެންވޭރުދެކުނު-4
T03.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
272 / 56.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
189 / 39.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
599
ވޯޓު ލީ -
483
ބާތިލު ވޯޓް -
22
ގަލޮޅުދެކުނު-4
T06.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
284 / 45.59%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 48.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
751
ވޯޓު ލީ -
623
ބާތިލު ވޯޓް -
39
ހެންވޭރުއުތުރު-1
T04.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
208 / 42.02%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
257 / 51.92%
ވޯޓު ލެވޭ -
642
ވޯޓު ލީ -
495
ބާތިލު ވޯޓް -
30
ގަލޮޅުއުތުރު-3
T05.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
213 / 46.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
222 / 47.95%
ވޯޓު ލެވޭ -
566
ވޯޓު ލީ -
463
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ހުޅުމާލެ-5
T01.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
243 / 42.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
306 / 53.68%
ވޯޓު ލެވޭ -
700
ވޯޓު ލީ -
570
ބާތިލު ވޯޓް -
21
ހެންވޭރުއުތުރު-3
T04.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
223 / 46.65%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
205 / 42.89%
ވޯޓު ލެވޭ -
590
ވޯޓު ލީ -
478
ބާތިލު ވޯޓް -
50
މެދުހެންވޭރު-3
T02.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
156 / 42.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
201 / 54.47%
ވޯޓު ލެވޭ -
753
ވޯޓު ލީ -
369
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ގަލޮޅުއުތުރު-1
T05.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
222 / 44.14%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
253 / 50.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
695
ވޯޓު ލީ -
503
ބާތިލު ވޯޓް -
28
މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-2
T07.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
241 / 48.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
254 / 50.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
691
ވޯޓު ލީ -
502
ބާތިލު ވޯޓް -
7
މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-1
T07.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
280 / 48.87%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
253 / 44.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
760
ވޯޓު ލީ -
573
ބާތިލު ވޯޓް -
40
މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-3
T07.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
222 / 44.94%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
260 / 52.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
650
ވޯޓު ލީ -
494
ބާތިލު ވޯޓް -
12
މާލޭރައްޔިތުން - 2
TT.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
207 / 66.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
88 / 28.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
344
ވޯޓު ލީ -
311
ބާތިލު ވޯޓް -
16
މާފަންނުއުތުރު-1
T09.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
252 / 52.50%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
201 / 41.88%
ވޯޓު ލެވޭ -
645
ވޯޓު ލީ -
480
ބާތިލު ވޯޓް -
27
ހެންވޭރުދެކުނު-3
T03.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
282 / 47.32%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
283 / 47.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
731
ވޯޓު ލީ -
596
ބާތިލު ވޯޓް -
31
ހެންވޭރުދެކުނު-1
T03.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
267 / 45.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
280 / 47.95%
ވޯޓު ލެވޭ -
715
ވޯޓު ލީ -
584
ބާތިލު ވޯޓް -
37
ގަލޮޅުއުތުރު-2
T05.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
242 / 49.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
215 / 44.24%
ވޯޓު ލެވޭ -
660
ވޯޓު ލީ -
486
ބާތިލު ވޯޓް -
29
މެދުހެންވޭރު-1
T02.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
248 / 45.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
271 / 50.19%
ވޯޓު ލެވޭ -
683
ވޯޓު ލީ -
540
ބާތިލު ވޯޓް -
21
ގަލޮޅުއުތުރު-5
T05.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
226 / 45.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
227 / 45.77%
ވޯޓު ލެވޭ -
639
ވޯޓު ލީ -
496
ބާތިލު ވޯޓް -
43
ގަލޮޅުއުތުރު-4
T05.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
328 / 55.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
246 / 41.91%
ވޯޓު ލެވޭ -
767
ވޯޓު ލީ -
587
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ގަލޮޅުދެކުނު-1
T06.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
264 / 43.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
310 / 51.58%
ވޯޓު ލެވޭ -
742
ވޯޓު ލީ -
601
ބާތިލު ވޯޓް -
27
ގަލޮޅުދެކުނު-5
T06.1.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
183 / 42.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
224 / 52.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
512
ވޯޓު ލީ -
429
ބާތިލު ވޯޓް -
22
ހުޅުމާލެ-4
T01.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
246 / 37.90%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
375 / 57.78%
ވޯޓު ލެވޭ -
738
ވޯޓު ލީ -
649
ބާތިލު ވޯޓް -
28
މެދުހެންވޭރު-2
T02.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
212 / 39.92%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
297 / 55.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
695
ވޯޓު ލީ -
531
ބާތިލު ވޯޓް -
22
މާފަންނުއުތުރު-3
T09.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
186 / 45.04%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
217 / 52.54%
ވޯޓު ލެވޭ -
578
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
10
މާލޭރައްޔިތުން - 1
TT.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
207 / 66.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
88 / 28.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
697
ވޯޓު ލީ -
311
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ހުޅުމާލެ-3
T01.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
220 / 42.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
283 / 54.42%
ވޯޓު ލެވޭ -
702
ވޯޓު ލީ -
520
ބާތިލު ވޯޓް -
17
މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-1
T08.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
257 / 46.98%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
267 / 48.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
458
ވޯޓު ލީ -
547
ބާތިލު ވޯޓް -
23
މައްޗަންގޮޅިއުތުރު-4
T07.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
172 / 37.97%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
264 / 58.28%
ވޯޓު ލެވޭ -
547
ވޯޓު ލީ -
453
ބާތިލު ވޯޓް -
17
މެދުހެންވޭރު-4
T02.1.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
230 / 45.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
258 / 50.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
640
ވޯޓު ލީ -
510
ބާތިލު ވޯޓް -
22
ހެންވޭރުއުތުރު-2
T04.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
219 / 44.06%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
268 / 53.92%
ވޯޓު ލެވޭ -
614
ވޯޓު ލީ -
497
ބާތިލު ވޯޓް -
10
މައްޗަންގޮޅިދެކުނު-3
T08.1.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
278 / 52.75%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
218 / 41.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
751
ވޯޓު ލީ -
527
ބާތިލު ވޯޓް -
31
ކ. ހިންމަފުށި-2
H02.06.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
52 / 30.59%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
108 / 63.53%
ވޯޓު ލެވޭ -
197
ވޯޓު ލީ -
170
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ކ. މާފުށި-3
H03.08.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
95 / 39.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
142 / 58.68%
ވޯޓު ލެވޭ -
261
ވޯޓު ލީ -
242
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ކ. ގުރައިދޫ-2
H03.09.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
228 / 40.43%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
319 / 56.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
758
ވޯޓު ލީ -
564
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ކ. ގުރައިދޫ-1
H03.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
276 / 45.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
319 / 52.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
667
ވޯޓު ލީ -
610
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ކ. މާފުށި-1
H03.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
222 / 49.22%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
206 / 45.68%
ވޯޓު ލެވޭ -
509
ވޯޓު ލީ -
451
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ކ. މާފުށި-2
H03.08.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
195 / 41.85%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
249 / 53.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
515
ވޯޓު ލީ -
466
ބާތިލު ވޯޓް -
22
ކ. ހިންމަފުށި-1
H02.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
190 / 31.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
395 / 65.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
673
ވޯޓު ލީ -
602
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ކ. ދިއްފުށި-2
H02.03.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 49.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
159 / 46.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
389
ވޯޓު ލީ -
342
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ކ. ދިއްފުށި-1
H02.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
240 / 39.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
347 / 57.74%
ވޯޓު ލެވޭ -
702
ވޯޓު ލީ -
601
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ކ. ތުލުސްދޫ-2
H02.04.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
122 / 37.42%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
196 / 60.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
375
ވޯޓު ލީ -
326
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ކ. ކާށިދޫ-1
H01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
296 / 49.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
302 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
689
ވޯޓު ލީ -
604
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ހުޅުމާލެ-2
T01.1.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
225 / 40.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 54.05%
ވޯޓު ލެވޭ -
685
ވޯޓު ލީ -
555
ބާތިލު ވޯޓް -
30
ކ. ގާފަރު-1
H01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
217 / 47.90%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
222 / 49.01%
ވޯޓު ލެވޭ -
480
ވޯޓު ލީ -
453
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ކ. ތުލުސްދޫ-1
H02.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
130 / 30.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
286 / 67.93%
ވޯޓު ލެވޭ -
453
ވޯޓު ލީ -
421
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ކ. ގާފަރު-2
H01.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
164 / 47.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
167 / 48.13%
ވޯޓު ލެވޭ -
373
ވޯޓު ލީ -
347
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ކ. ގުޅި-1
H03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
280 / 48.95%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
286 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
609
ވޯޓު ލީ -
572
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ކ. ހުރާ-2
H02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
148 / 49.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
146 / 48.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
354
ވޯޓު ލީ -
301
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ކ. ކާށިދޫ-2
H01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
233 / 39.42%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
345 / 58.38%
ވޯޓު ލެވޭ -
648
ވޯޓު ލީ -
591
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ކ. ހުރާ-1
H02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
150 / 26.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
396 / 71.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
650
ވޯޓު ލީ -
557
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ހުޅުމާލެ-1
T01.1.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
244 / 39.74%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
354 / 57.65%
ވޯޓު ލެވޭ -
722
ވޯޓު ލީ -
614
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ބ. ފުޅަދޫ-1
F01.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
114 / 56.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
82 / 40.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
210
ވޯޓު ލީ -
203
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ބ. ކުޑަރިކިލު-1
F03.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
146 / 47.10%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
152 / 49.03%
ވޯޓު ލެވޭ -
335
ވޯޓު ލީ -
310
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ބ. ފެހެންދޫ-1
F01.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
64 / 40.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
87 / 54.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
167
ވޯޓު ލީ -
159
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ރ. ފައިނު-1
E04.14.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
112 / 41.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
154 / 57.46%
ވޯޓު ލެވޭ -
279
ވޯޓު ލީ -
268
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ރ. މީދޫ-2
E05.13.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
126 / 41.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
167 / 54.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
541
ވޯޓު ލީ -
305
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ރ. އިނގުރައިދޫ-2
E04.12.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
129 / 40.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
180 / 56.07%
ވޯޓު ލެވޭ -
558
ވޯޓު ލީ -
321
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ރ. އިންނަމާދޫ-1
E04.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
247 / 55.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
174 / 39.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
468
ވޯޓު ލީ -
442
ބާތިލު ވޯޓް -
21
ޅ. ކުރެންދޫ-2
G03.03.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
235 / 64.21%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
124 / 33.88%
ވޯޓު ލެވޭ -
398
ވޯޓު ލީ -
366
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ބ. މާޅޮސް-1
F02.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
172 / 45.50%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
193 / 51.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
413
ވޯޓު ލީ -
378
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ޅ. ހިންނަވަރު-5
G01.01.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
200 / 59.70%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
135 / 40.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
393
ވޯޓު ލީ -
335
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ބ. ދޮންފަނު-1
F03.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
192 / 62.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
109 / 35.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
345
ވޯޓު ލީ -
307
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ރ. މަޑުއްވަރި-2
E05.11.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
218 / 48.34%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
219 / 48.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
534
ވޯޓު ލީ -
451
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ބ. އޭދަފުށި-3
F02.08.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
154 / 28.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
371 / 69.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
593
ވޯޓު ލީ -
536
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ޅ. ކުރެންދޫ-1
G03.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
35 / 21.08%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
124 / 74.70%
ވޯޓު ލެވޭ -
415
ވޯޓު ލީ -
166
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ބ. އޭދަފުށި-1
F02.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
156 / 30.29%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
344 / 66.80%
ވޯޓު ލެވޭ -
567
ވޯޓު ލީ -
515
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ރ. އިނގުރައިދޫ-1
E04.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
129 / 40.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
180 / 56.07%
ވޯޓު ލެވޭ -
386
ވޯޓު ލީ -
321
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ރ. މަޑުއްވަރި-1
E05.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
218 / 48.34%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
219 / 48.56%
ވޯޓު ލެވޭ -
813
ވޯޓު ލީ -
451
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ޅ. ހިންނަވަރު-2
G01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
251 / 53.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
204 / 43.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
513
ވޯޓު ލީ -
468
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ރ. ކިނޮޅަސް-1
E04.15.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
218 / 77.30%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
52 / 18.44%
ވޯޓު ލެވޭ -
302
ވޯޓު ލީ -
282
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ޅ. ނައިފަރު-1
G02.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
166 / 32.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
328 / 64.82%
ވޯޓު ލެވޭ -
575
ވޯޓު ލީ -
506
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ޅ. ހިންނަވަރު-3
G01.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
212 / 62.72%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
126 / 37.28%
ވޯޓު ލެވޭ -
383
ވޯޓު ލީ -
338
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ބ. ކިހާދޫ-1
F03.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
177 / 54.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
139 / 42.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
349
ވޯޓު ލީ -
324
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ރ. ރަސްމާދޫ-1
E04.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
218 / 55.19%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
170 / 43.04%
ވޯޓު ލެވޭ -
420
ވޯޓު ލީ -
395
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ޅ. ނައިފަރު-3
G02.02.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
207 / 36.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
352 / 61.43%
ވޯޓު ލެވޭ -
688
ވޯޓު ލީ -
573
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1
G03.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
296 / 57.25%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
215 / 41.59%
ވޯޓު ލެވޭ -
545
ވޯޓު ލީ -
517
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ޅ. ހިންނަވަރު-4
G01.01.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
208 / 57.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
143 / 39.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
409
ވޯޓު ލީ -
362
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ޅ. ނައިފަރު-4
G02.02.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
217 / 32.29%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
443 / 65.92%
ވޯޓު ލެވޭ -
754
ވޯޓު ލީ -
672
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ބ. ތުޅާދޫ-1
F01.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
69 / 25.84%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
188 / 70.41%
ވޯޓު ލެވޭ -
319
ވޯޓު ލީ -
267
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ރ. މީދޫ-1
E05.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
124 / 25.41%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
346 / 70.90%
ވޯޓު ލެވޭ -
898
ވޯޓު ލީ -
488
ބާތިލު ވޯޓް -
18
ޅ. ނައިފަރު-5
G02.02.5
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
182 / 37.37%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
300 / 61.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
601
ވޯޓު ލީ -
487
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ބ. ކަމަދޫ-1
F03.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
212 / 53.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
182 / 45.61%
ވޯޓު ލެވޭ -
426
ވޯޓު ލީ -
399
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ބ. ކެންދޫ-1
F03.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
371 / 58.89%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
245 / 38.89%
ވޯޓު ލެވޭ -
689
ވޯޓު ލީ -
630
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ޅ. ހިންނަވަރު-1
G01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
169 / 54.17%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
138 / 44.23%
ވޯޓު ލެވޭ -
354
ވޯޓު ލީ -
312
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ބ. ހިތާދޫ-1
F02.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
208 / 45.12%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
240 / 52.06%
ވޯޓު ލެވޭ -
508
ވޯޓު ލީ -
461
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ބ. ދަރަވަންދޫ-1
F03.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
281 / 51.28%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
248 / 45.26%
ވޯޓު ލެވޭ -
610
ވޯޓު ލީ -
548
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ބ. އޭދަފުށި-2
F02.08.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 32.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
330 / 63.46%
ވޯޓު ލެވޭ -
584
ވޯޓު ލީ -
520
ބާތިލު ވޯޓް -
22
ބ. ތުޅާދޫ-2
F01.09.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
167 / 48.69%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
159 / 46.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
398
ވޯޓު ލީ -
343
ބާތިލު ވޯޓް -
17
ޅ. ނައިފަރު-2
G02.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
197 / 35.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
342 / 62.30%
ވޯޓު ލެވޭ -
623
ވޯޓު ލީ -
549
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ބ. ތުޅާދޫ-3
F01.09.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
211 / 40.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
279 / 53.86%
ވޯޓު ލެވޭ -
588
ވޯޓު ލީ -
518
ބާތިލު ވޯޓް -
28
ބ. ގޮއިދޫ-1
F01.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
182 / 49.46%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
182 / 49.46%
ވޯޓު ލެވޭ -
410
ވޯޓު ލީ -
368
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ރ. އަނގޮޅިތީމު-1
E01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
123 / 51.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
101 / 42.44%
ވޯޓު ލެވޭ -
255
ވޯޓު ލީ -
238
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ރ. އަލިފުށި-2
E01.01.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
92 / 44.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
104 / 50.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
233
ވޯޓު ލީ -
205
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ރ. ވާދޫ-1
E01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
133 / 48.54%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
131 / 47.81%
ވޯޓު ލެވޭ -
303
ވޯޓު ލީ -
274
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ރ. ރަސްގެތީމު-1
E01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
170 / 51.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
153 / 46.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
408
ވޯޓު ލީ -
329
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ރ. ދުވާފަރު-4
E03.07.4
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
186 / 38.04%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
272 / 55.62%
ވޯޓު ލެވޭ -
590
ވޯޓު ލީ -
489
ބާތިލު ވޯޓް -
31
ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1
E02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
166 / 39.15%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
246 / 58.02%
ވޯޓު ލެވޭ -
490
ވޯޓު ލީ -
424
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ރ. އުނގޫފާރު-2
E02.06.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
213 / 48.52%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
213 / 48.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
488
ވޯޓު ލީ -
439
ބާތިލު ވޯޓް -
13
ރ. އުނގޫފާރު-1
E02.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
190 / 34.61%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
343 / 62.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
609
ވޯޓު ލީ -
549
ބާތިލު ވޯޓް -
16
ރ. ހުޅުދުއްފާރު-2
E02.05.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
110 / 36.79%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
163 / 54.52%
ވޯޓު ލެވޭ -
363
ވޯޓު ލީ -
299
ބާތިލު ވޯޓް -
26
ނ. ވެލިދޫ-3
D03.13.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
144 / 41.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
192 / 54.70%
ވޯޓު ލެވޭ -
489
ވޯޓު ލީ -
351
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ނ. ވެލިދޫ-1
D03.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
143 / 42.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
172 / 51.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
378
ވޯޓު ލީ -
334
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ރ. ދުވާފަރު-3
E03.07.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
193 / 41.24%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
256 / 54.70%
ވޯޓު ލެވޭ -
540
ވޯޓު ލީ -
468
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ނ. ފޮއްދޫ-1
D03.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
91 / 45.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
103 / 51.76%
ވޯޓު ލެވޭ -
219
ވޯޓު ލީ -
199
ބާތިލު ވޯޓް -
5
ރ. އަލިފުށި-1
E01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
170 / 51.67%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
153 / 46.50%
ވޯޓު ލެވޭ -
357
ވޯޓު ލީ -
329
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ނ. ހޮޅުދޫ-2
D04.11.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
163 / 35.13%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
294 / 63.36%
ވޯޓު ލެވޭ -
537
ވޯޓު ލީ -
464
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ރ. މާކުރަތު-1
E02.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
256 / 45.71%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
273 / 48.75%
ވޯޓު ލެވޭ -
649
ވޯޓު ލީ -
560
ބާތިލު ވޯޓް -
31
ރ. އަލިފުށި-3
E01.01.3
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
162 / 39.23%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
242 / 58.60%
ވޯޓު ލެވޭ -
455
ވޯޓު ލީ -
413
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ނ. ވެލިދޫ-2
D03.13.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
180 / 43.37%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
220 / 53.01%
ވޯޓު ލެވޭ -
464
ވޯޓު ލީ -
415
ބާތިލު ވޯޓް -
15
ރ. ދުވާފަރު-1
E03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
174 / 33.85%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
340 / 66.15%
ވޯޓު ލެވޭ -
631
ވޯޓު ލީ -
514
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ރ. ދުވާފަރު-2
E03.07.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
193 / 45.63%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
230 / 54.37%
ވޯޓު ލެވޭ -
537
ވޯޓު ލީ -
423
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ނ. މަނަދޫ-1
D02.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
176 / 46.68%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
193 / 51.19%
ވޯޓު ލެވޭ -
428
ވޯޓު ލީ -
377
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ށ. ފުނަދޫ-1
C04.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
182 / 29.31%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
420 / 67.63%
ވޯޓު ލެވޭ -
717
ވޯޓު ލީ -
621
ބާތިލު ވޯޓް -
19
ނ. ޅޮހި-1
D03.07.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
186 / 47.09%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
209 / 52.91%
ވޯޓު ލެވޭ -
467
ވޯޓު ލީ -
395
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ނ. މަގޫދޫ-1
D04.09.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
109 / 48.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
111 / 49.55%
ވޯޓު ލެވޭ -
230
ވޯޓު ލީ -
224
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ށ. މިލަންދޫ-1
C02.14.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
285 / 47.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
312 / 51.49%
ވޯޓު ލެވޭ -
647
ވޯޓު ލީ -
606
ބާތިލު ވޯޓް -
9
ށ. މިލަންދޫ-2
C02.14.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
388 / 52.29%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
350 / 47.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
782
ވޯޓު ލީ -
742
ބާތިލު ވޯޓް -
4
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2
D01.02.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
247 / 50.93%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
228 / 47.01%
ވޯޓު ލެވޭ -
524
ވޯޓު ލީ -
485
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ނ. ހޮޅުދޫ-1
D04.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
224 / 45.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
272 / 54.84%
ވޯޓު ލެވޭ -
567
ވޯޓު ލީ -
496
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1
D01.02.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
209 / 45.73%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
248 / 54.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
516
ވޯޓު ލީ -
457
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ނ. މާޅެންދޫ-1
D01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
195 / 41.94%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
258 / 55.48%
ވޯޓު ލެވޭ -
502
ވޯޓު ލީ -
465
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ށ. މާއުނގޫދޫ-1
C04.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
272 / 49.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
276 / 49.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
604
ވޯޓު ލީ -
555
ބާތިލު ވޯޓް -
7
ނ. މަނަދޫ-2
D02.10.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
242 / 41.16%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
307 / 52.21%
ވޯޓު ލެވޭ -
637
ވޯޓު ލީ -
588
ބާތިލު ވޯޓް -
39
ނ. މާފަރު-1
D02.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
240 / 43.01%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
306 / 54.84%
ވޯޓު ލެވޭ -
643
ވޯޓު ލީ -
558
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ށ. ފުނަދޫ-2
C04.13.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
167 / 28.40%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
407 / 69.22%
ވޯޓު ލެވޭ -
698
ވޯޓު ލީ -
588
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ށ. ކޮމަންޑޫ-2
C03.11.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
147 / 51.76%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
127 / 44.72%
ވޯޓު ލެވޭ -
300
ވޯޓު ލީ -
284
ބާތިލު ވޯޓް -
10
ށ. ކޮމަންޑޫ-1
C03.11.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
166 / 48.26%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
172 / 50.00%
ވޯޓު ލެވޭ -
393
ވޯޓު ލީ -
344
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ނ. ކުޑަފަރި-1
D01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 39.58%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
226 / 58.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
434
ވޯޓު ލީ -
384
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ނ. ހެނބަދޫ-1
D01.01.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 39.58%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
226 / 58.85%
ވޯޓު ލެވޭ -
449
ވޯޓު ލީ -
384
ބާތިލު ވޯޓް -
6
ނ. މިލަދޫ-1
D04.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
349 / 56.56%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
254 / 41.17%
ވޯޓު ލެވޭ -
655
ވޯޓު ލީ -
617
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ނ. ލަންދޫ-1
D02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
248 / 49.11%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
243 / 48.12%
ވޯޓު ލެވޭ -
530
ވޯޓު ލީ -
505
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ށ. ބިލެތްފަހި-1
C01.06.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
90 / 29.03%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
212 / 68.39%
ވޯޓު ލެވޭ -
338
ވޯޓު ލީ -
310
ބާތިލު ވޯޓް -
8
ހދ. ވައިކަރަދޫ-2
B03.12.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
102 / 68.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
37 / 24.67%
ވޯޓު ލެވޭ -
191
ވޯޓު ލީ -
150
ބާތިލު ވޯޓް -
11
ށ. ފޯކައިދޫ-2
C03.07.2
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
215 / 52.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
196 / 47.57%
ވޯޓު ލެވޭ -
436
ވޯޓު ލީ -
412
ބާތިލު ވޯޓް -
1
ށ. ފީވައް-1
C02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
180 / 43.90%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
230 / 56.10%
ވޯޓު ލެވޭ -
461
ވޯޓު ލީ -
410
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ށ. ނަރުދޫ-1
C02.08.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
168 / 50.00%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
154 / 45.83%
ވޯޓު ލެވޭ -
354
ވޯޓު ލީ -
336
ބާތިލު ވޯޓް -
14
ށ. ގޮއިދޫ-1
C01.03.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
189 / 58.88%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
129 / 40.19%
ވޯޓު ލެވޭ -
344
ވޯޓު ލީ -
321
ބާތިލު ވޯޓް -
3
ހއ. މުރައިދޫ-1
A03.13.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 44.71%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
186 / 54.71%
ވޯޓު ލެވޭ -
355
ވޯޓު ލީ -
340
ބާތިލު ވޯޓް -
2
ށ. ޅައިމަގު-1
C04.10.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
211 / 60.81%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
124 / 35.73%
ވޯޓު ލެވޭ -
395
ވޯޓު ލީ -
347
ބާތިލު ވޯޓް -
12
ހދ. ވައިކަރަދޫ-1
B03.12.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
212 / 75.18%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
70 / 24.82%
ވޯޓު ލެވޭ -
329
ވޯޓު ލީ -
282
ބާތިލު ވޯޓް -
0
ށ. ފޭދޫ-1
C01.04.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
230 / 50.66%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
201 / 44.27%
ވޯޓު ލެވޭ -
558
ވޯޓު ލީ -
454
ބާތިލު ވޯޓް -
23
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-1
B02.05.1
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް
152 / 43.55%
މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
191 / 54.73%
ވޯޓު ލެވޭ -